พิพากาษาคดีดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าแก่งคอย 2 โดยให้ฝังท่อและสูบน้ำจากทางน้ำชลประทานแม่น้ำป่าสัก

พิพากาษาคดีดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าแก่งคอย 2 โดยให้ฝังท่อและสูบน้ำจากทางน้ำชลประทานแม่น้ำป่าสัก

พิพากาษาคดีดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าแก่งคอย 2 โดยให้ฝังท่อและสูบน้ำจากทางน้ำชลประทานแม่น้ำป่าสัก

รูปข่าว : พิพากาษาคดีดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าแก่งคอย 2 โดยให้ฝังท่อและสูบน้ำจากทางน้ำชลประทานแม่น้ำป่าสัก

พิพากาษาคดีดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าแก่งคอย 2 โดยให้ฝังท่อและสูบน้ำจากทางน้ำชลประทานแม่น้ำป่าสัก

  ศาลปกครองกลาง อ่านคำพิพากษาคดี หมายเลขดำที่ 642/2550 ระหว่างนายสมคิด ดวงแก้ว ที่ 1 กับพวกรวม 26 คน ฟ้องว่า กรมชลประทาน ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน เห็นชอบและอนุมัติให้บริษัท กัลฟ์ เพาเวอร์ เจเนอเรชั่น จำกัด ดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าแก่งคอย 2 โดยให้ฝังท่อและสูบน้ำจากทางน้ำชลประทานแม่น้ำป่าสัก ตำบลป่าสัก อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า เป็นเหตุน้ำในแม่น้ำมีปริมาณไม่เพียงพอในการอุปโภค-บริโภค และทำให้น้ำมีสภาวะปนเปื้อนมลพิษ ทำให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นประชาชนในพื้นได้รับผลกระทบและได้รับความเดือดร้อน

 
โดยขอให้เพิกถอนการอนุญาตให้บริษัท กัลฟ์ เพาเวอร์ เจเนอเรชั่น จำกัด ฝังท่อและสูบน้ำจากทางน้ำชลประทานแม่น้ำป่าสัก และเพิกถอนมติเห็นชอบพิพากาษาคดีดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าแก่งคอย 2 โดยให้ฝังท่อและสูบน้ำจากทางน้ำชลประทานแม่น้ำป่าสัก รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทดังกล่าวและให้มีการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ใหม่ให้ถูกต้อง พร้อมทั้งขอให้เพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานของบริษัท 


กลับขึ้นด้านบน