กกต.กทม. ให้ผู้ไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.รีบแจ้งเหตุใน 7 มี.ค.

กกต.กทม. ให้ผู้ไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.รีบแจ้งเหตุใน 7 มี.ค.

กกต.กทม. ให้ผู้ไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.รีบแจ้งเหตุใน 7 มี.ค.

รูปข่าว : กกต.กทม. ให้ผู้ไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.รีบแจ้งเหตุใน 7 มี.ค.

กกต.กทม. ให้ผู้ไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.รีบแจ้งเหตุใน 7 มี.ค. กกต.กทม. ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่ได้ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม. ครั้งนี้ แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ณ สำนักงานเขตที่มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้าน ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 7 มี.ค. 56 ก่อนเสียสิทธิ์ 6 ประการ

สำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่ได้ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม. ในครั้งนี้ กกต.กทม.ระบุว่า จะต้องแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ณ สำนักงานเขตที่มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้าน ให้แล้วเสร็จภายใน 7 วันนับแต่วันเลือกตั้ง หรือวันที่ 7 มี.ค. 56

โดยกรอกแบบฟอร์ม หรือทำหนังสือชี้แจงเหตุที่ทำให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งไม่ได้ และให้ระบุเลขประจำตัวประชาชน ทั้งนี้สามารถแจ้งด้วยตนเอง หรือมอบหมายผู้อื่น หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

หากไม่แจ้งเหตุฯ จะเสียสิทธิทางการเมือง 6 ประการ ดังนี้ 1. สิทธิยื่นคำร้องคัดค้านการเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น 2. สิทธิร้องคัดค้านการคัดเลือกกำนันและผู้ใหญ่บ้าน 3. สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น 4. สิทธิสมัครรับเลือกเป็นกำนันและผู้ใหญ่บ้าน 5. สิทธิเข้าชื่อร้องเรียนขอให้สภาท้องถิ่นพิจารณาออกข้อบัญญัติท้องถิ่น 6. สิทธิเข้าชื่อร้องขอให้ถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น

ข้อมูลจาก กองประชาสัมพันธ์ กทม.


กลับขึ้นด้านบน