ครม.อนุมัติงบกว่า 387 ล้านบาท "กำจัดหนอนหัวดำ" พร้อมหนุนแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน

ครม.อนุมัติงบกว่า 387 ล้านบาท "กำจัดหนอนหัวดำ" พร้อมหนุนแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน

ครม.อนุมัติงบกว่า 387 ล้านบาท "กำจัดหนอนหัวดำ" พร้อมหนุนแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน

รูปข่าว : ครม.อนุมัติงบกว่า 387 ล้านบาท "กำจัดหนอนหัวดำ" พร้อมหนุนแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน

รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณกว่า 387 ล้านบาท เพื่อดำเนินโครงการควบคุม และกำจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดำ) แบบครอบคลุมพื้นที่ รวมถึงสนับสนุนการใช้ศัตรูธรรมชาติควบคู่กันไปเพื่อสร้างความยั่งยืนในการแก้ปัญหาดังกล่าว

นายชลิตรัตน์ จันทรเบกษา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงมติคณะรัฐมนตรีอนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 3 ฝ่ายเศรษฐกิจ ซึ่งนายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการพิจารณาเรื่องขออนุมัติดำเนินโครงการควบคุม และกำจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดำ) แบบคลอบคลุมพื้นที่ ในคราวประชุม ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 ดังนี้

1.อนุมัติให้ดำเนินโครงการควบคุม และกำจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดำ) แบบครอบคลุมพื้นที่ โดยให้กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการโครงการ และอนุมัติงบประมาณวงเงินรวมทั้งสิ้น 387,490,000 บาท โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

2.ถึงแม้ว่าการใช้สารเคมีจะเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุม และกำจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดำ) แบบคลอบคลุมพื้นที่ แต่เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาสารเคมีตกค้างในมะพร้าว ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภค ทั้งในและต่างประเทศ จึงมอบหมายให้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พิจารณากำหนดมาตรดารในการกำกับดูแล และควบคุมการใช้สารเคมีให้ชัดเจน และรัดกุม ในขณะเดียวกันควรสนับสนุนการใช้ศัตรูธรรมชาติควบคู่กันไปเพื่อสร้างความยั่งยืนในการแก้ปัญหาดังกล่าว รวมทั้งให้รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะรัฐมนตรีอย่างต่อเนื่อง

ภาพ : http://www.gotoknow.org/posts/247985

 

กลับขึ้นด้านบน