ครม.มีมติแต่งตั้ง "สมชาย ใบม่วง" นั่งผู้ตรวจราชการกระทรวง

ครม.มีมติแต่งตั้ง "สมชาย ใบม่วง" นั่งผู้ตรวจราชการกระทรวง

ครม.มีมติแต่งตั้ง "สมชาย ใบม่วง" นั่งผู้ตรวจราชการกระทรวง

รูปข่าว : ครม.มีมติแต่งตั้ง "สมชาย ใบม่วง" นั่งผู้ตรวจราชการกระทรวง

ครม.มีมติแต่งตั้ง นายภักดีหาญส์ หิมะทองคำ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงมติคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร) โดยแต่งตั้ง นายสมชาย ใบม่วง รองอธิบดรกรมอุตินิยมวิทยา ให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ แต่งตั้งนายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นกรรมการอื่นในคณะกรรมการของการท่าเรือแห่งประเทศไทย ตามนัยมาตรา 22 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการท่าเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ.2494 ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 12 มี.ค. 2556 เป็นต้นไป

ขณะที่ นพ.ทศพร เสรีรักษ์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงมติคณะรัฐมนตรีอนุมัติเรื่องการปรับปรุงแผนบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2556 ครั้งที่ 1 ตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีคณะที่ 3 (ฝ่ายเศรษฐกิจ) ซึ่งมี นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุมครั้งที่ผ่านมา ตามที่กระทรวงการคลังเสนอดังนี้

1.ให้ปรับปรุงแผนหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณ 2556 ครั้งที่ 1 จากเดิมประมาณ 1,920,133.15 ล้านบาท เป็น 1,948,221.82 ล้านบาท เพื่อให้กระทรวงการคลังสามารถกู้เงินเพื่อบริหารโครงการตามที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไว้แล้ว

2.รับทราบการปรับปรุงแผนบริหารหนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไม่ต้องขออนุมัติคณะรัฐมนตรีภายใต้กรอบแผนฯ ประจำปีงบประมาณ 2556 ครั้งที่ 1 ที่มีวงเงินปรับลดลง 6,181 ล้านบาท จากเดิม 127,885 ล้านบาท เป็น 121,703 ล้านบาท

3. อนุมัติการกู้เงินของรัฐบาลเพื่อการก่อหนี้ใหม่ และปรับโครงสร้างหนี้ และการค้ำประกันเงินกู้ให้กับรัฐวิสาหกิจภายใต้กรอบวงเงินของแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2556 ปรับปรุงครั้งที่ 1

4. อนุมัติให้กระทรวงการคลังเป็นผู้พิจารณาการกู้เงิน วิธีการกู้เงิน เงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ของการกู้เงิน และการค้ำประกันในแต่ละครั้งได้ตามความเหมาะสม และจำเป็น ภายใต้แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2556 แต่หากรัฐวิสาหกิจสามารถดำเนินการกู้เงินได้เอง ก็ให้สามารถดำเนินการได้ตามความเหมาะสม และจำเป็นของรัฐวิสาหกิจนั้นๆ


กลับขึ้นด้านบน