มกอช.เคลื่อน "ระบบแจ้งเตือน" ความปลอดภัยอาหาร-อาหารสัตว์อาเซียน

มกอช.เคลื่อน "ระบบแจ้งเตือน" ความปลอดภัยอาหาร-อาหารสัตว์อาเซียน

มกอช.เคลื่อน "ระบบแจ้งเตือน" ความปลอดภัยอาหาร-อาหารสัตว์อาเซียน

รูปข่าว : มกอช.เคลื่อน "ระบบแจ้งเตือน" ความปลอดภัยอาหาร-อาหารสัตว์อาเซียน

มกอช.เคลื่อน มกอช.ขับเคลื่อนระบบแจ้งเตือนความปลอดภัยอาหาร-อาหารสัตว์อาเซียน ดึงประเทศสมาชิก 10 ประเทศ พิจารณาร่างข้อบังคับ-วิธีขับเคลื่อนงาน ARASFF ให้ต่อเนื่องยั่งยืน เตรียมพร้อมก้าวเข้าสู่ AEC

 นางสาวดุจเดือน ศศะนาวิน รองผู้อำนวยการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เปิดเผยว่า มกอช.ได้จัดประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลระบบแจ้งเตือนความปลอดภัยอาหารและอาหารสัตว์ของอาเซียน(ARASFF Steering Committee Meeting) ในวันที่ 14-15 มีนาคมนี้ ที่โรงแรมรอยัล เบญจา กรุงเทพฯ เพื่อให้ผู้แทนประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ แสดงความคิดเห็นต่อระบบแจ้งเตือนความปลอดภัยอาหารและอาหารสัตว์ของอาเซียน ร่วมกันพิจารณาร่างข้อบังคับและวิธีการดำเนินงาน(Rules and Procedures) ของระบบดังกล่าวที่ไทยร่างขึ้น หาแนวทางการขับเคลื่อนงาน ARASFF ในอนาคตให้มีความต่อเนื่องและยั่งยืน  ที่สำคัญยังเป็นกลไกช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบความปลอดภัยทางอาหาร ในเวทีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือเออีซี(AEC)ที่จะเริ่มมีผลในปี 2558 นี้

 
“ระบบแจ้งเตือนเร่งด่วนด้านความปลอดภัยอาหารและอาหารสัตว์ของอาเซียน ทำงานผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยเจ้าหน้าที่ประเทศสมาชิกเครือข่ายสามารถแจ้งเตือนและรับ-ส่งข้อมูลได้ทันทีเมื่อตรวจพบสินค้าที่ไม่ปลอดภัย อาทิ สินค้าที่มีสารพิษตกค้าง สารปนเปื้อน  หรือการระบาดของเชื้อโรคในอาหารหรืออาหารสัตว์ในประเทศใดประเทศหนึ่ง ซึ่งจะช่วยให้เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบสามารถช่วยแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว และทันท่วงที เช่น เรียกคืนสินค้าหรือเก็บสินค้าออกจากตลาด  ถือเป็นระบบที่สามารถปกป้องผู้บริโภคได้อย่างดี” รอง ผู้อำนวยการ มกอช.กล่าว
 
นางสาวดุจเดือนกล่าวอีกว่า ที่ผ่านมา ประเทศสมาชิก ARASFF มีการนำเสนอการแจ้งเตือนผ่านระบบค่อนข้างน้อย โดยมีเพียงประเทศเดียวที่นำเสนอค่อนข้างสม่ำเสมอ คือ มาเลเซีย ซึ่งอาจเป็นเพราะสมาชิกอาเซียนหลายประเทศทยังขาดความเข้มแข็งของระบบควบคุมความปลอดภัยอาหาร   ทั้งยังขาดห้องปฏิบัติการ(Lab)ด้านอาหารที่มีขีดความสามารถในการวิเคราะห์อันตรายหรือสารปนเปื้อน ทำให้ผลการวิเคราะห์ไม่สามารถเชื่อถือได้ และไม่สามารถใช้แจ้งเตือนได้ นอกจากนั้น ยังขาดความชัดเจนของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับระบบแจ้งเตือน เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังกังวลต่อผลกระทบทางการค้า ต่อหน่วยงาน หรือต่อตัวเจ้าหน้าที่เอง และประเทศสมาชิกส่วนใหญ่มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงาน และไม่สามารถบูรณาการงานแจ้งเตือนได้ดีพอ 

ทั้งนี้ มกอช.ได้ดำเนินโครงการ ARASFF มาตั้งแต่ปี 2550 โดยมีการพัฒนาและขยายเครือข่ายแจ้งเตือนความปลอดภัยอาหารและอาหารสัตว์ในกลุ่มอาเซียนอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าร่วมโครงการฯ 7 ประเทศ ได้แก่ ประเทศมาเลเซีย เวียดนาม กัมพูชา ฟิลิปปินส์ พม่า ลาว และไทย ที่ผ่านมา มกอช.ได้พัฒนาซอฟท์แวร์สำหรับการดำเนินงานของระบบโดยได้รับความช่วยเหลือจากคณะกรรมาธิการยุโรป ซึ่งไทยได้มอบซอฟท์แวร์นี้ให้กับประเทศสมาชิกทั้งหมด มีบางประเทศนำซอฟท์แวร์ไปปรับใช้สำหรับจัดทำระบบแจ้งเตือนภายในประเทศแล้ว

 
 


กลับขึ้นด้านบน