แถลงการณ์คณะกรรมการนโยบาย ส.ส.ท. เรื่อง การชะลอการออกอากาศรายการตอบโจทย์วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2556

แถลงการณ์คณะกรรมการนโยบาย ส.ส.ท. เรื่อง การชะลอการออกอากาศรายการตอบโจทย์วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2556

แถลงการณ์คณะกรรมการนโยบาย ส.ส.ท. เรื่อง การชะลอการออกอากาศรายการตอบโจทย์วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2556

รูปข่าว : แถลงการณ์คณะกรรมการนโยบาย ส.ส.ท. เรื่อง การชะลอการออกอากาศรายการตอบโจทย์วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2556

แถลงการณ์คณะกรรมการนโยบาย ส.ส.ท.  เรื่อง การชะลอการออกอากาศรายการตอบโจทย์วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2556 คณะกรรมการนโยบาย องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ออกแถลงการณ์กรณีการชะลอการออกกากาศรายการตอบโจทย์ โดยอนุกรรมการฯ ได้วินิจฉัยแล้ว และเห็นว่าการกระทำดังกล่าว เป็นการผิดข้อบังคับ ส.ส.ท. ว่าด้วยจริยธรรมของวิชาชีพ จึงเห็นสมควรให้มีการเยียวยาผู้ชมรายการโดยการออกอากาศรายการดังกล่าวโดยเร็ว ทั้งนี้ คณะกรรมการนโยบายได้รับทราบผลการวินิจฉัย และยืนยันการปฏิบัติหน้าที่ตาม พ.ร.บ.องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ.2551 มาตรา 28 (2) “คุ้มครองรักษาความเป็นอิสระของคณะกรรมการบริหาร ผู้อำนวยการ และพนักงาน ให้ปลอดจากการแทรกแซงใดๆ”

แถลงการณ์คณะกรรมการนโยบาย องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

ตามที่ได้มีการชะลอการออกอากาศรายการตอบโจทย์วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2556 และได้มีผู้ร้องเรียนเรื่องดังกล่าวต่อคณะอนุกรรมการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียนจากประชาชน  ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ ได้วินิจฉัยแล้ว และเห็นว่าการกระทำดังกล่าว เป็นการผิดข้อบังคับ ส.ส.ท. ว่าด้วยจริยธรรมของวิชาชีพ เกี่ยวกับการผลิตและการเผยแพร่รายการ พ.ศ.2552 ข้อ 6.1 “ผู้บริหารหรือพนักงานต้องเป็นอิสระอย่างแท้จริง จากรัฐบาล กลุ่มและพรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์ หรือกลุ่มเคลื่อนไหวกดดัน เพื่อให้สาธารณชนเชื่อมั่นในความเป็นอิสระ และความเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย” และเพื่อเป็นการยืนยันหลักการความเป็นอิสระและเสรีภาพของสื่อ คณะอนุกรรมการฯ จึงเห็นสมควรให้มีการเยียวยาผู้ชมรายการโดยการออกอากาศรายการดังกล่าวโดยเร็ว

เนื่องจากการชะลอการออกอากาศรายการดังกล่าวเป็นไปเพื่อความปลอดภัยของพนักงานและปกป้องทรัพย์สินขององค์การฯ ผอ.ส.ส.ท. จึงได้ตัดสินใจชะลอการออกอากาศรายการดังกล่าวไปก่อน ซึ่งเป็นเหตุผลที่รับฟังได้

คณะกรรมการนโยบายได้รับทราบผลการวินิจฉัย และยืนยันการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ.2551 มาตรา 28 (2) “คุ้มครองรักษาความเป็นอิสระของคณะกรรมการบริหาร ผู้อำนวยการ และพนักงาน ให้ปลอดจากการแทรกแซงใดๆ”

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
               

    คณะกรรมการนโยบาย
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)
        18 มีนาคม พ.ศ.2556


กลับขึ้นด้านบน