ครม.เห็นชอบโครงการโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำใยแก้ว

ครม.เห็นชอบโครงการโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำใยแก้ว

ครม.เห็นชอบโครงการโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำใยแก้ว

รูปข่าว : ครม.เห็นชอบโครงการโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำใยแก้ว

 ครม.เห็นชอบโครงการโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำใยแก้ว ครม.เห็นชอบให้กสท.ดำเนินโครงการโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำใยแก้ว วงเงิน 2,055 ล้านบาท

นายภักดีหาญส์ หิมะทองคำ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลง​ว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (กสท) ดำเนินโครงการโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำใยแก้ว (Asia Pacific Gateway : APG) ร่วมกับภาคีสมาชิก วงเงินลงทุนรวมทั้งสิ้น 2,055.74 ล้านบาท โดยให้ใช้วิธีการอนุญาโตตุลาการเพื่อระงับข้อพิพาทที่เกิดขึ้นระหว่างภาคีสมาชิกและระหว่างภาคีสมาชิกกับผู้รับจ้างตามข้อตกลงก่อสร้างและบำรุงรักษา และสัญญาจ้างก่อสร้างระบบเคเบิลใต้น้ำใยแก้ว APG ตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด ตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ

นอกจากนี้ที่ประชุมครม.เห็นชอบกรอบยุทธศาสตร์การระบายมันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังตามโครงการแทรกแซงตลาดมันสำปะหลังของรัฐบาล และมอบหมายผู้แทนในการเจรจาต่อรองและลงนามในสัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังในรูปแบบรัฐต่อรัฐ

นอกจากนี้ ​​ครม.รับทราบแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2556 ตามที่นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ประธานกรรมการและผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนเสนอ ได้แก่ ​คณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2556 ได้มีมติเห็นชอบแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงรานต์ ปี 2556 เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จังหวัดและอำเภอ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2556 และเห็นชอบให้ประสานกระทรวงคมนาคม กระทรวงวัฒนธรรม  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้เข้ามามีส่วนร่วมให้เกิดวัฒนธรรมความปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2556


กลับขึ้นด้านบน