มติครม.เห็นชอบร่างพ.ร.บ.เงินกู้ 2 ล้านล้านบาท

มติครม.เห็นชอบร่างพ.ร.บ.เงินกู้ 2 ล้านล้านบาท

มติครม.เห็นชอบร่างพ.ร.บ.เงินกู้ 2 ล้านล้านบาท

รูปข่าว : มติครม.เห็นชอบร่างพ.ร.บ.เงินกู้ 2 ล้านล้านบาท

มติครม.เห็นชอบร่างพ.ร.บ.เงินกู้ 2 ล้านล้านบาท ครม.เห็นชอบร่างพ.ร.บ.กู้เงิน 2 ล้านล้านบาท เพื่อนำงบประมาณไปพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม นอกจากนี้ ยังเห็นชอบขยายเวลาการปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซล ออกไปอีก 1 เดือน

วันนี้ (19 มี.ค.) นายแพทย์ทศพร เสรีรักษ์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ พ.ศ...โดย​​คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและรับทราบตามที่กระทรวงการคลังเสนอ  ดังนี้

​1. เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ พ.ศ....

2. รับทราบเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ พ.ศ. .... ซึ่งกระทรวงการคลังจัดทำขึ้นร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

3. เห็นชอบหลักเกณฑ์ในการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีเพื่อชำระหนี้เงินกู้ตามพระราชบัญญัตินี้ให้เสร็จภายใน 50 ปี โดยเริ่มจัดสรรภายในปีที่ 11 นับแต่กฎหมายมีผลบังคับใช้ พร้อมทั้งกำหนดวงเงินขั้นต่ำในการชำระหนี้แบบขั้นบันได

4. รับทราบแนวทางการดำเนินโครงการภายใต้ร่างพระราชบัญญัติฯ ใน 5 ขั้นตอน ดังนี้ การเตรียมความพร้อมโครงการ  การอนุมัติโครงการและอนุมัติจัดสรรวงเงินกู้   การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดสรรและการเบิกจ่ายเงินกู้ การติดตามประเมินผลและการรายงานผล

นอกจากนี้ ที่ประชุมครม.เห็นชอบขยายเวลาการปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซล ที่มีปริมาณกำมะถันไม่เกินร้อยละ 0.005 โดยน้ำหนัก ในอัตราภาษี 0.005 บาทต่อลิตร และน้ำมันไบโอดีเซล ที่มีไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันผสมอยู่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 4  ในอัตราภาษี ร้อยละ 0.005 บาทลิตร ออกไปอีก 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1-30 เมษายนนี้


กลับขึ้นด้านบน