"ภาวิช ทองโรจน์" แพ้คดีศาลปกครอง...ถูกฟ้องอาญาต่อ

"ภาวิช ทองโรจน์" แพ้คดีศาลปกครอง...ถูกฟ้องอาญาต่อ

"ภาวิช ทองโรจน์" แพ้คดีศาลปกครอง...ถูกฟ้องอาญาต่อ

รูปข่าว : "ภาวิช ทองโรจน์" แพ้คดีศาลปกครอง...ถูกฟ้องอาญาต่อ

นายสุทธิวัฒน์ มาศพันธ์ ตุลาการผู้แถลงคดี ศาลปกครองขอนแก่น ได้แถลงเป็นเอกสาร เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 ว่า ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ นายภาวิช ทองโรจน์ และสภามหาวิทยาลัยราชภัฎกาฬสินธุ์ แพ้คดีใน “คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร” มีสาระสรุปดังนี้

อ้างถึงคดีหมายเลขดำที่ 46/2555 และ หมายเลขแดงที่ 68/2556 ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์ นายลิขิต สกุนะสิงห์ นายไพศาล บุญเกิด นายวิริยะ ว่องวานิช ตุลาการศาลปกครองขอนแก่น ได้พิจารณาพิพากษาคดี ระหว่าง นายพิเชษฐ์ ดอนภิรมย์ เป็นโจทก์ฟ้องคดีต่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฎกาฬสินธุ์ ที่มี นายภาวิช ทองโรจน์ ที่ปรึกษา รมว.ศธ. เป็นนายกสภามหาวิทยาลัย ในคดี นายพิเชษฐ์ ฟ้องว่าตนได้สอบบรรจุและได้รับแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตามคำสั่งที่ ๖๐๒/๒๕๕๒ วันที่ 16 กันยายน 2552 มหาวิทยาลัยฯให้เริ่มทดลองปฏิบัติราชการตามกฎหมาย จนครบเวลา 1 ปี และได้ผ่านการประเมินจากกรรมการประเมินของมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ในระดับดีมาก (ร้อยละ ๘๘.๙๗) แต่สภามหาวิทยาลัยโดยการนำของนายภาวิช ทองโรจน์ ก็ไม่ยอมแต่งตั้งให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จนเมื่อถึงวันที่ 11 มีนาคม 2554 ยังได้มีคำสั่งให้ทบทวนผลการประเมินอีกและให้มีการสอบประวัติและข้อเท็จจริงต่างๆในอดีตของผู้ฟ้องคดีหลายเรื่อง ก็ไม่พบว่านายพิเชษฐ์มีความผิดใดๆ
 
ต่อมานายภาวิช ทองโรจน์และสภามหาวิทยาลัยยังพยายามกล่าวหาความผิดนายพิเชษฐ์ ดอนภิรมย์ ต่อเนื่องโดยได้ตั้งคณะกรรมการอีกหลายชุดเพื่อให้ตรวจสอบข้อกล่าวหาอื่นๆและข้อเท็จจริงต่างๆในอดีต ซึ่งไม่ใช่สาเหตุของการทดลองปฎิบัติงานในมหาวิทยาลัย ซึ่งกรรมการทุกชุด ล้วนสรุปว่าข้อกล่าวหาไม่มีมูลให้ยุติเรื่อง แต่โจทก์ผู้ฟ้องคดีก็ยังไม่ได้รับแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จึงได้นำเรื่องฟ้องต่อศาลปกครอง 
ศาลฯได้พิจารณาข้อเท็จจริงตามคำฟ้องคดี ถือว่าพฤติกรรมของผู้ถูกฟ้องเป็นการกลั่นแกล้งบุคคลและเข้าข่ายเป็นการหมิ่นประมาท ที่อาจทำให้โจทก์ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย ซึ่งโจทก์ผู้ฟ้องคดีจะดำเนินตามกฎหมายอาญาต่อไป
 
ในคดีพิพาทดังกล่าว ศาลปกครองจึงพิพากษาสั่งการให้ผู้ถูกฟ้องคดี (นายภาวิช ทองโรจน์ และสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์) พิจารณาดำเนินการ อนุมัติผลการประเมินทดลองปฏบัติงานของผู้ฟ้องคดี ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันนับแต่วันที่คดีถึงที่สุด
 
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ได้แจ้งข้อมูลราชการว่า นายภาวิช ทองโรจน์ นายกสภาฯ และกรรมการสภามหาวิทยาลัย ได้หมดวาระการทำงานไปแล้วกว่า 3 ปี และยังไม่ยอมเสนอให้มีการสรรหาคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดใหม่แทน จึงมีประเด็นปัญหาเรื่องความชอบธรรมในอำนาจการบริหารของมหาวิทยาลัยตามมาอีกด้วย 
 
 
 


กลับขึ้นด้านบน