กรมธนารักษ์ จับมือ สปก. บูรณาการบริหารที่ดินรัฐไม่ให้ซ้ำซ้อน เร่งแก้กฎหมาย

กรมธนารักษ์ จับมือ สปก. บูรณาการบริหารที่ดินรัฐไม่ให้ซ้ำซ้อน เร่งแก้กฎหมาย

กรมธนารักษ์ จับมือ สปก. บูรณาการบริหารที่ดินรัฐไม่ให้ซ้ำซ้อน เร่งแก้กฎหมาย

รูปข่าว : กรมธนารักษ์ จับมือ สปก. บูรณาการบริหารที่ดินรัฐไม่ให้ซ้ำซ้อน เร่งแก้กฎหมาย

กรมธนารักษ์ จับมือ สปก. บูรณาการบริหารที่ดินรัฐไม่ให้ซ้ำซ้อน เร่งแก้กฎหมาย เพื่อให้ธนารักษ์จัดให้เช่าตามการใช้ประโยชน์นอกจากเกษตรกรรม

 นายนริศ ชัยสูตร อธิบดีกรมธนารักษ์ กล่าวว่าได้มีการหารือกับเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.) ในการกำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารที่ดินที่อยู่ในความปกครอง ดูแลของแต่ละหน่วยงานทั้งที่ดินราชพัสดุ และที่ดินในเขตปฎิรูปเพื่อเกษตรกรรม โดยมีการกำหนดแนวทางปฏิบัติ 2 แนวทาง คือ การแก้ปัญหาที่ดินในเขตที่มีการประกาศเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ที่มีลักษณะการใช้ประโยชน์เป็นชุมชนอยู่อาศัยหรือชุมชนเมือง ไม่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพเกษตรกรรมซึ่งไม่ตรงกับเจตนารมณ์ของการประกาศเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สปก.จึงจัดให้เช่าไม่ได้ ซึ่งมีอยู่ประมาณ 1,000 ชุมชน ทั้งสองหน่วยงานมีความเห็นตรงกันว่าควรที่จะต้องส่งมอบพื้นที่ดังกล่าวให้กรมธนารักษ์เพื่อดำเนินการจัดให้เช่าตามสภาพการใช้ประโยชน์ โดยจะร่วมกันแก้ไขกฎหมายเพื่อให้ดำเนินการได้

 
นายนริศ กล่าวอีกแนวทางปฏิบัติอีกหนึ่งว่า การตรวจสอบร่วมกันถึงพื้นที่ที่ สปก.จะจัดซื้อมาเพื่อการประกาศเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมว่าเป็น หรือซ้อนทับกับที่ราชพัสดุหรือไม่ เพื่อเป็นการทำงานในเชิงป้องกัน ลดระยะเวลาในการตรวจสอบซึ่งจะมีผลให้เมื่อส่งร่างกฎหมายให้คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา จะทำให้การตรวจพิจารณาเสร็จเร็วขึ้นในการนี้จะมีการจัดทำบันทึกความเข้าใจ ระหว่าง 2 หน่วยงานเพื่อศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขโดยตั้งคณะทำงานร่วมกัน
 
นายนริศ ชัยสูตร กล่าวว่า เป็นอีกก้าวหนึ่งที่หน่วยงานของรัฐร่วมมือกันทำงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อรัฐ ไม่ได้เพียงมุ่งหวังทำผลงานเฉพาะในหน่วยงานของตนแต่มองถึงประโยชน์ของประเทศและการให้บริการประชาชนที่เร็วขึ้นในขณะเดียวกัน 
 
 


กลับขึ้นด้านบน