เว็บไซต์ราชกิจจาฯเผยประกาศกฎกระทรวงจำคุกไม่ต้องเข้าเรือนจำ

เว็บไซต์ราชกิจจาฯเผยประกาศกฎกระทรวงจำคุกไม่ต้องเข้าเรือนจำ

เว็บไซต์ราชกิจจาฯเผยประกาศกฎกระทรวงจำคุกไม่ต้องเข้าเรือนจำ

รูปข่าว : เว็บไซต์ราชกิจจาฯเผยประกาศกฎกระทรวงจำคุกไม่ต้องเข้าเรือนจำ

เว็บไซต์ราชกิจจาฯเผยประกาศกฎกระทรวงจำคุกไม่ต้องเข้าเรือนจำ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกฎกระทรวงยุติธรรมเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีจำคุกแบบใหม่โดยไม่ต้องอยู่ในเรือนจำ เพียงแต่ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวแทน

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศกฎกระทรวงยุติธรรมเรื่อง "กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจำคุกโดยวิธีการอื่นที่สามารถจำกัดการเดินทางและอาณาเขต พ.ศ. 2556" ซึ่งมีประเด็นสำคัญอยู่ที่การใช้วิธีจำคุกแบบใหม่ที่ใช้การจำกัดการเดินทาง และอาณาเขตของผู้ต้องโทษด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่ต้องอยู่ในเรือนจำ

สำหรับเนื้อหาของประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า ให้ศาลมีคำสั่งให้จำคุกโดยวิธีการอื่น ที่สามารถจำกัดการเดินทาง และอาณาเขตของผู้ซึ่งต้องจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุดตามหลักเกณฑ์ ซึ่งผู้ที่ศาลมีคำสั่งให้จำคุก หรือผู้ถูกจำกัด ให้จำคุกโดยวิธีการห้ามออกนอกเคหสถาน หรือสถานที่อื่นใดในช่วงเวลาที่กำหนดโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอกนิกส์

ซึ่งอุปกรณ์นี้ หมายถึงเครื่องอุปกรณ์รับส่งสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ หรือเครื่องมือใดๆ ที่ใช้ติดตามตัว หรือที่ใช้สวมใส่ข้อมือ ข้อเท้า หรืออวัยวะส่วนอื่นใดของผู้ถูกจำกัด รวมทั้งระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถใช้ตรวจสอบหรือจำกัดการเดินทาง และอาณาเขตของผู้ถูกจำกัดได้

ซึ่งในการยื่นคำร้องต่อศาล เพื่อขอให้มีการจำกัดการเดินทางและอาณาเขตแก่ผู้ซึ่งต้องจำคุกด้วยวิธีการนี้ ให้เจ้าพนักงานคำนึงถึงเหตุจำเป็น คือเป็นผู้ซึ่งต้องจำคุกจะถึงอันตรายแก่ชีวิตถ้าต้องจำคุก เป็นผู้ซึ่งต้องจำคุกจำเป็นต้องเลี้ยงดูบิดา มารดา สามี ภริยา หรือบุตร ซึ่งพึ่งตนเองมิได้และขาดผู้อุปการะ เป็นผู้ซึ่งต้องจำคุกเจ็บป่วยและต้องได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง และเป็นผู้ซึ่งต้องจำคุกมีเหตุควรได้รับการทุเลาการบังคับให้จำคุกด้วยเหตุอื่นๆ

ส่วนเงื่อนไขอื่นๆ นั้น ต้องดำเนินการตามการพิจารณาของศาล โดยเจ้าพนักงานอาจเสนอเงื่อนไขห้ามมิให้ออกนอกเคหสถานหรือสถานที่อื่นใดในช่วงเวลาที่กำหนด ร่วมกับการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ นอกจากนี้ ยังให้เจ้าพนักงานจัดให้มีพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบผู้ถูกจำกัดตามสมควร เพื่อมิให้บุคคลใดดัดแปลง ทำให้เสียหาย ทำลาย เคลื่อนย้าย หรือถอดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ เพื่อมิให้มีการบังคับตามคำสั่งศาล

สำหรับกฎกระทรวงดังกล่าวลงนามโดย พล.ต.อ.ประชา พรหมนอก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2556
 


กลับขึ้นด้านบน