"นายกฯ"ย้ำจำเป็นกู้เงิน 2 ล้านล้านบาทเพื่ออนาคตประเทศ ยันทุกขั้นตอนโปร่งใส

"นายกฯ"ย้ำจำเป็นกู้เงิน 2 ล้านล้านบาทเพื่ออนาคตประเทศ ยันทุกขั้นตอนโปร่งใส

"นายกฯ"ย้ำจำเป็นกู้เงิน 2 ล้านล้านบาทเพื่ออนาคตประเทศ ยันทุกขั้นตอนโปร่งใส

รูปข่าว : "นายกฯ"ย้ำจำเป็นกู้เงิน 2 ล้านล้านบาทเพื่ออนาคตประเทศ ยันทุกขั้นตอนโปร่งใส

นายกรัฐมนตรีชี้แจงสภาฯย้ำถึงความจำเป็นในการกู้เงิน 2 ล้านล้านบาท เพื่ออนาคตประเทศ ยืนยันทุกขั้นตอนมีความโปร่งใสตรวจสอบได้

วันนี้ (28 มี.ค.) รัฐสภา น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ชี้แจงต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในการพิจารณาร่างพ.ร.บ.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการพัฒนาโครง สร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ พ.ศ....วงเงิน  2 ล้านล้านบาท

โดยระบุถึงความจำเป็นในการกู้เงินเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ส่วนที่ต้องออกเป็นพ.ร.บ.แทนการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีของประเทศนั้น เพราะจากบทเรียนที่ผ่านมา มีโครงการขนาดใหญ่หลายโครงการถูกระงับ เนื่องจากปัญหาความผันผวนทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง อีกทั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีไม่เอื้อต่อการลงทุนที่ต่อเนื่อง ดังนั้นหากออกเป็นพ.ร.บ.การลงทุนจะมีความต่อเนื่อง สามารถสร้างความมั่นใจให้นักลงทุนต่างชาติได้

นายกรัฐมนตรี ยืนยันว่า การลงทุนครั้งนี้เพื่อสร้างอนาคตประเทศ รวมทั้งรองรับการเชื่อมโยงเข้าสู่ประชาคมอาเซียน กระจายความเจริญจากเมืองหลวงสู่ชนบท ลดความแออัดในชุมชนเมือง สร้างความเข้มแข็งในระบบเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน และยืนยันว่า การดำเนินการทุกขั้นตอนมีความโปร่งใส การจัดซื้อจัดจ้างต้องปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั่น อีกทั้งจะมีการรายงานผลการดำเนินงานต่อสภาฯเมื่อสิ้นปีงบประมาณ และจะมีการติดตามและตรวจสอบการกู้เงิน เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย


กลับขึ้นด้านบน