"แม่สอดโมเดล" กับระบบแจ้งชื่อแรงงานต่างด้าวผ่านระบบออนไลน์

"แม่สอดโมเดล" กับระบบแจ้งชื่อแรงงานต่างด้าวผ่านระบบออนไลน์

"แม่สอดโมเดล" กับระบบแจ้งชื่อแรงงานต่างด้าวผ่านระบบออนไลน์

รูปข่าว : "แม่สอดโมเดล" กับระบบแจ้งชื่อแรงงานต่างด้าวผ่านระบบออนไลน์

การกำหนดให้อำเภอแม่สอดเป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจนอกจากภาคธุรกิจที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วในภาคการท่องเที่ยว ยังพบว่า มีนักท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียนเข้าไปเที่ยวมากขึ้น นอกจากนี้พื้นที่ใกล้ เช่น อ.อุ้มผาง ก็มีนักท่องเที่ยวเข้าไปท่องเที่ยวมากเช่นกัน ทำให้ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง รณรงค์บังคับใช้กฎหมายการแจ้งถิ่นที่อยู่เพื่อง่ายต่อการตรวจสอบ

การลงพื้นที่แบบเข้าถึงของตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจ.ตาก ที่แนะนำการใช้โปรแกรมแจ้งชื่อต่างด้าวผ่านระบบออนไลน์ให้กับผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวในอ.อุ้มผาง หากเข้าพักอาศัยภายใน 24 ชั่วโมง เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการตรวจสอบข้อมูล หากมีเหตุฉุกเฉิน ซึ่งใช้เวลาไม่นานในการทำความเข้าใจ หากมีนักท่องเที่ยวเข้ามาติดต่อที่พักอาศัย ผู้ประกอบการก็สามารถแจ้งชื่อผ่านระบบออนไลน์ทันที

ทั้งนี้ ขั้นตอนเริ่มจากการให้ชาวต่างชาติ หรือบุคคลต่างด้าว แจ้งกับผู้ประกอบการ ด้วยการเขียนรายละเอียดชื่อ สัญชาติ และข้อมูลในหนังสือเดินทาง ตามกฎหมาย พ.ร.บ.คนเข้าเมือง มาตรา 38 มีกำหนดให้เจ้าของที่พัก คือผู้ประกอบการแจ้งรายละเอียดทั้งหมด ให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองทราบภายใน 24 ชั่วโมง ซึ่งการแจ้งผ่านระบบระบบออนไลน์ จึงเป็นวิธีที่รวดเร็วที่สุด หากเทียบกับการกรอกเอกสารใน ใบตม.30 แบบเดิมที่ใช้ระบบส่งทางไปรษณีย์ หรือทางแฟกซ์ที่มีค่าใช้จ่ายสูง

แต่ในบางกรณีและบางสถานที่ การแจ้งระบบออนไลน์กลับ เป็นปัญหาให้กับผู้ประกอบการ โดยเฉพาะข้อจำกัดของสัญญาณอินเทอร์เน็ต และการมองข้ามความสำคัญของผู้ประกอบการบางราย ที่แม้มีการให้ข้อมูลของชาวต่างชาติที่มาพัก แต่หากไม่มีการส่งต่อให้เจ้าหน้าที่ ก็เท่ากับสูญเปล่าทันที

   

การประชุมผู้ประกอบการท่องเที่ยวเพื่อทราบปัญหา ขอความร่วมมือ และการรณรงค์ ในอ.อุ้มผาง เกือบ 30 แห่ง เป็นสิ่งสำคัญที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ทำความเข้าใจ และอธิบายถึงความสำคัญในการแจ้งข้อมูลของชาวต่างชาติที่เข้ามาพักอาศัย เพราะรายชื่อที่แจ้งนั้น จะถูกส่งไปยังตม.จังหวัด จากนั้นจะไปรวมในฐานระบบข้อมูลกว่า 20 ฐานข้อมูลในฐานระบบกลาง เข้าสู่ขั้นตอนระบบพิสูจน์ตัวบุคคล ทั้งบัญชีเฝ้าระวัง และบัญชีต้องห้าม การเข้าเมือง

อ.อุ้มผาง มีแหล่งท่องเที่ยวสำคัญหลายแห่ง และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในจ.ตาก แม้จะเป็นเมืองเล็กๆ ที่มีประชากรหลากหลายทางวัฒนธรรม ที่นักท่องเที่ยวที่รวมไปถึงชาวพม่า และประเทศอื่นในภูมิภาคอาเซียนเข้ามาท่องเที่ยวมากขึ้น

แม้ที่ผ่านมาจะไม่ค่อยมีเหตุอาชญากรรม เกิดขึ้นทั้งกับนักท่องเที่ยวเอง หรือนักท่องเที่ยวเป็นผู้กระทำ แต่การป้องกัน ก่อนปัญหาเกิดเป็นสิ่งที่จำเป็น โดยอำเภออุ้มผางเป็นจุดเริ่มต้นของการบังคับใช้กฎหมายตามมาตรา 38 พร้อมพื้นที่อื่นในจังหวัดตาก และเป็นต้นแบบให้จังหวัดอื่นๆ ปฏิบัติตาม


กลับขึ้นด้านบน