กลุ่มแพทย์เครือข่ายรพ.สมเด็จพระยุพราชแถลง ร่วมค้าน P4P เสนอให้ชะลอ-ยกเลิก ลดขัดแย้ง

กลุ่มแพทย์เครือข่ายรพ.สมเด็จพระยุพราชแถลง ร่วมค้าน P4P เสนอให้ชะลอ-ยกเลิก ลดขัดแย้ง

กลุ่มแพทย์เครือข่ายรพ.สมเด็จพระยุพราชแถลง ร่วมค้าน P4P เสนอให้ชะลอ-ยกเลิก ลดขัดแย้ง

รูปข่าว : กลุ่มแพทย์เครือข่ายรพ.สมเด็จพระยุพราชแถลง ร่วมค้าน P4P เสนอให้ชะลอ-ยกเลิก ลดขัดแย้ง

กลุ่มแพทย์เครือข่ายรพ.สมเด็จพระยุพราชแถลง ร่วมค้าน P4P เสนอให้ชะลอ-ยกเลิก ลดขัดแย้ง

 กลุ่มแพทย์และบุคลากรด้านสาธารณสุข ในเครือข่ายโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ออกแถลงการณ์วันที่ 2 เมษายนนี้  คัดค้านมาตรการจ่ายค่าตอบแทนตามระบบ หรือตามภาระงาน (P4P) โดยระบุว่า วิธีการดังกล่าวไม่เหมาะสมกับการนำมาใช้กับลักษณะงานทางการแพทย์ ที่อาจส่งผลให้การทำงานไม่เกิดผลสำเร็จ เนื่องจากงานด้านสุขภาพ เป็นเรื่องของวิชาชีพ ไม่ใช่อาชีพ ที่ต้องใช้มาตรฐานจริยธรรมกำกับ หากใช้ P4P จะทำให้เกิดปัญหาเชิงจริยธรรม อุดมคติแห่งวิชาชีพจะลดลง เกิดความขัดแย้งทั้งในวิชาชีพเดียวกันและต่างวิชาชีพ ทั้งภายในองค์กรรวมถึงหน่วยงานทางการแพทย์และสาธารณสุขทั้งระบบ ส่งผลถึงคุณภาพการรักษาพยาบาลและมีการฟ้องร้องเพิ่มมากขึ้น เกิดความขาดแคลนบุคลากรในชนบทเนื่องจากแพทย์จะไหลออกจากโรงพยาบาลชุมชนเข้าสู่เมืองและภาคเอกชนเพิ่มขึ้น เพิ่มความเหลื่อมล้ำทางสุขภาพระหว่างเมืองและชนบท เป็นการทำลายรากฐานการแพทย์และส่งผลกระทบต่อสุขภาวะของคนไทยและสังคมในระยะยาว 

 
กลุ่มแพทย์เครือข่ายโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เห็นควรให้ชะลอหรือยกเลิกการใช้ระบบ P4P นี้ โดยทบทวนจ่ายค่าตอบแทนเป็นแนวทางอื่น ซึ่งมีการประเมินชัดเจนถึงผลได้ผลเสีย และเร่งลดความขัดแย้งกับทุกฝ่าย สร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฎิบัติงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือกันอย่างสันติในการออกแบบระบบการจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสม เป็นการเพื่อลดช่องว่างทางสังคมและสร้างความเป็นธรรมทางสุขภาพ 
 
 
 
 


กลับขึ้นด้านบน