โปรดเกล้าฯครม. "ยุคล" รองนายกฯ-"สมศักย์" รมว.ท่องเที่ยวฯ

โปรดเกล้าฯครม. "ยุคล" รองนายกฯ-"สมศักย์" รมว.ท่องเที่ยวฯ

โปรดเกล้าฯครม. "ยุคล" รองนายกฯ-"สมศักย์" รมว.ท่องเที่ยวฯ

รูปข่าว : โปรดเกล้าฯครม. "ยุคล" รองนายกฯ-"สมศักย์" รมว.ท่องเที่ยวฯ

โปรดเกล้าฯครม. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งรัฐมนตรีใหม่ 2 ตำแหน่ง ตามที่นายกรัฐมนตรี นำความกราบบังคมทูลเกล้าทูลกระหม่อมแล้ว

ตามที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม ปี 2554 และแต่งตั้งรัฐมนตรี เพื่อบริหารราชการแผ่นดิน เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม ปี 2554 รวมถึงประกาศครั้งสุดท้าย ลงวันที่ 27 ตุลาคม ปี 2555 นั้น นายกรัฐมนตรี ได้กราบบังคมทูลว่า ตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ว่างลง จึงสมควรแต่งตั้งรัฐมนตรีแทนตำแหน่งที่ว่าง เพื่อความเหมาะสมและประโยชน์ต่อการบริหารราชการแผ่นดิน
 
โดยให้นายยุคล ลิ้มแหลมทอง เป็นรองนายกรัฐมนตรีอีกตำแหน่งหนึ่ง และให้นายสมศักย์ ภูรีศรีศักดิ์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 2 เมษายน ปี 2556  ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร  นายกรัฐมนตรี


กลับขึ้นด้านบน