"บึงกุ่ม" ตั้งคณะทำงานสำรวจและแก้ไขปัญหา "ที่ดินรกร้างว่างเปล่า" ป้องกันอาชญากรรม

"บึงกุ่ม" ตั้งคณะทำงานสำรวจและแก้ไขปัญหา "ที่ดินรกร้างว่างเปล่า" ป้องกันอาชญากรรม

"บึงกุ่ม" ตั้งคณะทำงานสำรวจและแก้ไขปัญหา "ที่ดินรกร้างว่างเปล่า" ป้องกันอาชญากรรม

รูปข่าว : "บึงกุ่ม" ตั้งคณะทำงานสำรวจและแก้ไขปัญหา "ที่ดินรกร้างว่างเปล่า" ป้องกันอาชญากรรม

 นางสาวศิริวรรณ จันทร์หงษ์ ผู้อำนวยการเขตบึงกุ่ม กทม. แจ้งว่า เขตฯ ได้จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานสำรวจและแก้ไขปัญหาที่ดินรกร้างว่างเปล่าที่เป็นที่สาธารณะ ที่ดินของส่วนราชการ หรือที่ดินส่วนบุคคล แบบบูรณาการ บริเวณที่ดินที่เป็นจุดเสื่ยง เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านอัคคีภัย ด้านอาชญากรรม มิให้เกิดขึ้นในพื้นที่เขตบึงกุ่ม  ทั้งนี้ คณะทำงานสำรวจและแก้ไขปัญหาที่ดินรกร้างฯเขตบึงกุ่ม มีอำนาจหน้าที่สำรวจที่ดินรกร้างว่างเปล่าที่เป็นที่สาธารณะ ที่ดินของส่วนราชการ หรือที่ดินส่วนบุคคล

ในพื้นที่เขตบึงกุ่ม โดยการสืบหาผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน หรือผู้ครอบครองที่ดิน และให้เชิญเจ้าของที่ดินมาพบเพื่อขอทราบข้อเท็จจริง อีกทั้งจัดทำบัญชีจำนวนที่ดินที่รกร้างและแผนที่บริเวณที่ดินตั้งอยู่ โดยประสานข้อมูลกับสำนักงานที่ดิน กำหนดมาตรการร่วมกับเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน หรือผู้ครอบครองที่ดินในการพัฒนาที่ดิน เพื่อป้องกันอัคคีภัยและอาชญากรรม ดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน กรณีที่ละเลยไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย


กลับขึ้นด้านบน