ทีดีอาร์ไอเสนอรัฐสร้างแรงจูงใจให้แรงงานเข้าถึงประกันสังคม

ทีดีอาร์ไอเสนอรัฐสร้างแรงจูงใจให้แรงงานเข้าถึงประกันสังคม

ทีดีอาร์ไอเสนอรัฐสร้างแรงจูงใจให้แรงงานเข้าถึงประกันสังคม

รูปข่าว : ทีดีอาร์ไอเสนอรัฐสร้างแรงจูงใจให้แรงงานเข้าถึงประกันสังคม

 ทีดีอาร์ไอเสนอรัฐสร้างแรงจูงใจให้แรงงานเข้าถึงประกันสังคม ผู้อำนวยการวิจัยด้านประกันสังคม ทีดีอาร์ไอ เสนอสำนักงานประกันสังคมเปิดโอกาสให้ตัวแทนผู้ประกันตน เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประกันสังคม และเปิดเผยรายละเอียดผลการประชุมแต่ละครั้งต่อสาธารณชน เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้

การเสวนาหัวข้อ ติดตามร่างกฎหมายประกันสังคม ภายใต้โครงการวิจัย วิเคราะห์และติดตามร่างกฎหมาย ของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศประเทศไทย หรือ ทีดีอาร์ไอ นายวีระพงษ์ ประภา นักวิจัยทีดีอาร์ไอ ระบุว่า ระบบประกันสังคมปัจจุบันขาดแรงจูงใจให้แรงงานนอกระบบเข้าร่วมระบบประกันสังคมโดยสมัครใจ เนื่องจากเงินสมทบจากภาครัฐให้กับผู้ประกันตนอยู่ในอัตราต่ำ และหลักเกณฑ์การแต่งตั้งคณะกรรมการประกันสังคมไม่ครอบคลุมตัวแทนจากผู้ประกันตน รวมถึงยังขาดระบบการตรวจสอบ การบริหารจัดการ

ด้านนางสาววรวรรณ ชาญด้วยวิทย์ ผู้อำนวยการวิจัยด้านประกันสังคม ทีดีอาร์ไอ มีความเห็นที่สภาผู้แทนราษฎรไม่รับหลักการ ร่างกฎหมายประกันสังคมฉบับบูรณาการแรงงาน ที่ภาคประชาชนร่วมเสนอต่อรัฐสภา ถือเป็นการเสียโอกาสในการปฏิรูประบบประกันสังคม และแม้จะมีความพยายามผลักดันต่อ แต่หากรัฐไม่เห็นด้วยเปล่าประโยชน์ จึงเห็นว่าแนวทางที่ดำเนินการได้ คือ การผลักดันให้สำนักงานประกันสังคม เปิดเผยรายละเอียดการประชุมต่อสาธารณชน รวมทั้งเปิดโอกาสให้มีตัวแทนจากผู้ประกันตน หรือ องค์กรเครือข่ายด้านแรงงาน มีส่วนร่วมในการประชุมด้วย เพื่อความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งง่ายและเร็วกว่าการผลักดันให้มีกฎหมายประกันสังคม

วงเสวนาเสนอว่า รัฐบาลควรจ่ายเงินสมทบเท่ากับผู้ประกันตนในสิทธิขั้นพื้นฐาน รวมทั้งควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่ายการบริหารจัดการของสำนักงานประกันสังคมให้มีประสิทธิภาพ และปรับลดการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารสำนักงาน


กลับขึ้นด้านบน