สนช.ผ่านกฎหมายกองทุนเลี้ยงชีพ -ห้ามครอบครองสื่อลามก

สนช.ผ่านกฎหมายกองทุนเลี้ยงชีพ -ห้ามครอบครองสื่อลามก

สนช.ผ่านกฎหมายกองทุนเลี้ยงชีพ -ห้ามครอบครองสื่อลามก

รูปข่าว : สนช.ผ่านกฎหมายกองทุนเลี้ยงชีพ -ห้ามครอบครองสื่อลามก

สนช.ผ่านกฎหมายกองทุนเลี้ยงชีพ -ห้ามครอบครองสื่อลามก การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้เห็นชอบร่างกฎหมายใหม่หลายฉบับ ซึ่งมีการปรับแก้เนื้อหา ทั้งกฎหมายเกี่ยวกับการครอบครองสื่อลามากอนาจาร และ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ร่างพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมีสาระการแก้ไขเพิ่มเติมดังนี้ ให้ลูกจ้างสามารถจ่ายเงินสะสมในอัตราที่สูงขึ้นได้ โดยที่นายจ้างไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินสมทบเพิ่มขึ้น ซึ่งในกรณีที่มีวิกฤติเศรษฐกิจ หรือ สาธารณภัย สามารถออกประกาศให้ลูกจ้างหรือนายจ้างหยุด หรือ เลื่อนการส่งเงินสะสม หรือ เงินสมทบเข้ากองทุน ชั่วคราวได้ ให้ลูกจ้างที่สิ้นสมาชิกภาพเพราะออกจากงานเมื่อมีอายุไม่ต่ำว่า 55 ปีบริบูรณ์ สามารถขอรับเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นงวดได้ ,ให้ลูกจ้างที่สิ้นสมาชิกภาพสามารถโอนเงินจากองทุนสำรองเลี้ยงชีพไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพหรือกองทุนอื่นที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นหลักประกันในกรณีการออกจากงานหรือการชราภาพได้ ,ให้แก่ลูกจ้างและกำหนดโทษผู้จัดการกองทุนในกรณีไม่ปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด

ส่วน ร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา มีสาระกำหนดความผิดเกี่ยวกับครอบครองสื่อลามกอนาจารเด็ก ทั้งเพื่อการค้า แจกจ่าย การแสดงอวดแก่ประชาชน การผลิต ครอบครอง นำเข้าหรือส่งออกราชอาณาจักร ครอบคลุมสื่อลามกอนาจารเด็ก ทั้งในแง่ของวัตถุหรือสิ่งที่แสดงหรือสื่อไปในทางลามกอนาจาร โดยได้แก้ไขเพิ่มโทษจำคุก จากไม่เกิน 7 ปี เป็นตั้งแต่ 3- 10 ปี และโทษปรับ จากไม่เกิน 140,000 บาท เป็น 60,000 - 200,000 บาท และให้มีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด 90 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา


กลับขึ้นด้านบน