"ช้อปปิ้ง" กิจกรรมยอดฮิตช่วงสงกรานต์ของคนกรุงฯ กระตุ้นยอดค้าปลีกไม่ต่ำกว่า 7พันล้านบาท

"ช้อปปิ้ง" กิจกรรมยอดฮิตช่วงสงกรานต์ของคนกรุงฯ กระตุ้นยอดค้าปลีกไม่ต่ำกว่า 7พันล้านบาท

"ช้อปปิ้ง" กิจกรรมยอดฮิตช่วงสงกรานต์ของคนกรุงฯ กระตุ้นยอดค้าปลีกไม่ต่ำกว่า 7พันล้านบาท

รูปข่าว : "ช้อปปิ้ง" กิจกรรมยอดฮิตช่วงสงกรานต์ของคนกรุงฯ กระตุ้นยอดค้าปลีกไม่ต่ำกว่า 7พันล้านบาท

เทศกาลสงกรานต์ปี’ 56 ไม่เพียงแต่คนกรุงเทพฯ ที่รอคอยวันหยุดยาวต่อเนื่องถึง 5 วัน แม้แต่ผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกเองต่างก็รอความหวังที่จะเร่งทำยอดขายเพิ่มขึ้นในช่วงเทศกาลดังกล่าว

 •“ช็อปปิ้ง” (Shopping)หนึ่งกิจกรรมยอดฮิตของคนกรุงเทพฯ1 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยคนกรุงเทพฯ กว่าร้อยละ 50 วางแผนที่จะใช้จ่ายในกิจกรรมการช็อปปิ้ง “เพิ่มขึ้น”

 
•ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า การจับจ่ายซื้อสินค้าของคนกรุงเทพฯ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2556 จะกระตุ้นยอดขายของธุรกิจค้าปลีกไม่ต่ำกว่า 7,000 ล้านบาท ขยายตัวกว่าร้อยละ 10 
 
•เทศกาลสงกรานต์ จึงเป็นอีกหนึ่งโอกาสสำคัญที่ผู้ประกอบการค้าปลีกควรเร่งทำกลยุทธ์การตลาด เพื่อกระตุ้นยอดขายให้เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะห้างสรรพสินค้า และดิสเคาน์สโตร์ ยังคงเป็นแหล่งช็อปปิ้งยอดนิยมของคนกรุงเทพฯ
 
 และในปีนี้ กิจกรรมยอดฮิตของคนกรุงเทพฯ ที่มีการวางแผนจะทำในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ได้แก่ “การช็อปปิ้ง” โดยเฉพาะคนกรุงเทพฯ ที่เลือกอยู่ในกรุงเทพฯ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ก็เลือกที่จะไปช็อปปิ้งมากเป็นอันดับ 1 (ร้อยละ 77.9) ในขณะที่คนกรุงเทพฯ ที่เลือกเดินทางออกต่างจังหวัด การช็อปปิ้งก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมยอดฮิตที่ติด 1 ใน 3 ของกิจกรรมทั้งหมด (ร้อยละ 62.8) ดังนั้น ในช่วงเทศกาลสงกรานต์นับเป็นอีกหนึ่งโอกาสสำคัญที่ผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกควรเร่งอัดกลยุทธ์ทางการตลาดต่างๆ เพื่อกระตุ้นกำลังซื้อของผู้บริโภค 
 
ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ได้ทำการสำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายของคนกรุงเทพฯ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2556 ระหว่างวันที่ 20-27 มีนาคม 2556 จากจำนวนกลุ่มตัวอย่าง 549 ราย ที่มีอายุระหว่าง 15-65 ปี ซึ่งมีประเด็นสำคัญที่น่าสนใจ ดังนี้
 
“ช็อปปิ้ง” ... หนึ่งกิจกรรมยอดฮิตของคนที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ ในช่วงสงกรานต์
มุมมองด้านกำลังซื้อของคนกรุงเทพฯ ในปีนี้ มองว่า “ใกล้เคียง” กับปีที่แล้ว ... แต่สัดส่วนของคนที่มองว่า “เพิ่มขึ้น” ก็มีมากเช่นกัน จากการสำรวจความคิดเห็นด้านกำลังซื้อของคนกรุงเทพฯ ในปีนี้ พบว่า คนกรุงเทพฯ กว่าร้อยละ 54.3 มองว่ากำลังซื้อในปีนี้ยังคงใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา

ขณะที่ร้อยละ 33.5 มองว่า ปีนี้มีกำลังซื้อที่เพิ่มขึ้นกว่าปีที่แล้วจากรายได้ที่เพิ่มขึ้น (เงินเดือน ค่าจ้างแรงงาน) และอีกร้อยละ 12.2 มองว่า ในปีนี้มีกำลังซื้อลดลงอันเนื่องมาจากภาระค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม แม้ว่าปัจจัยในเรื่องของการเผชิญกับค่าครองชีพที่เพิ่มขึ้น จะมีผลโดยรวมต่อการวางแผนจับจ่ายของคนกรุงเทพฯ บางส่วน แต่

โดยรวมแล้ว คนกรุงเทพฯ กว่าร้อยละ 98 ก็ยังคงให้ความสำคัญ และมีกำลังซื้อเพียงพอที่จะตั้งงบประมาณในการจับจ่าย และเตรียมตัวสำหรับทำกิจกรรมต่างๆ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ “เพิ่มขึ้น” 

 
งบประมาณสำหรับช็อปปิ้ง “เพิ่มขึ้น” ... หนุนธุรกิจค้าปลีกช่วงสงกรานต์ขยายตัว จากการสำรวจงบประมาณในการช็อปปิ้งของคนกรุงเทพฯ ในปีนี้ พบว่า คนกรุงเทพฯ กว่าร้อยละ 50 วางแผนที่จะใช้จ่ายในกิจกรรมการช็อปปิ้ง (Shopping) เพิ่มขึ้น โดยมีเหตุผลสำคัญมาจาก ราคาสินค้าและบริการที่เพิ่มขึ้น (ร้อยละ 83.7) กำลังซื้อที่เพิ่มขึ้น (ร้อยละ 54.1) รวมทั้งมีการวางแผนที่จะช็อปปิ้งสินค้าและบริการมากขึ้น (ร้อยละ 20.5) ดังนั้น จากสัญญาณดังกล่าว นับเป็นอีกหนึ่งโอกาสสำคัญที่ผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกควรเร่งอัดกลยุทธ์ทางการตลาดต่างๆ เพื่อกระตุ้นกำลังซื้อของผู้บริโภคในช่วงเทศกาลสงกรานต์
 
ห้างสรรพสินค้า ดิสเคาน์สโตร์ ... แหล่งช็อปปิ้งยอดนิยมของคนกรุงเทพฯ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ คนกรุงเทพฯ เลือกที่จะช็อปปิ้งหรือจับจ่ายซื้อสินค้าและบริการผ่านห้างสรรพสินค้า และดิสเคาน์สโตร์ในสัดส่วนที่เท่ากันคือ ร้อยละ 37 ของผู้ที่ตอบแบบสอบถาม แต่เป็นที่น่าสังเกตว่า ประเภทของสินค้าและบริการที่เลือกซื้อ ทั้งที่ซื้อให้ตนเอง ซื้อเป็นของฝากญาติพี่น้องในต่างจังหวัด และซื้อเป็นของฝากกลับมายังกรุงเทพฯนั้น จะมีความแตกต่างกันออกไป 
กล่าวคือ ห้างสรรพสินค้า สินค้าที่เลือกซื้อส่วนใหญ่จะอยู่ในหมวดสินค้าแฟชั่น (เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า) รวมถึงการทำกิจกรรมบริการอื่นๆ อาทิ รับประทานอาหาร ชมภาพยนตร์ ในขณะที่ดิสเคาน์สโตร์ สินค้าที่เลือกซื้อส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มสินค้าอุปโภค บริโภค สำหรับเตรียมเดินทางออกนอกกรุงเทพฯ โดยเฉพาะการท่องเที่ยวในต่างจังหวัด (ของใช้ส่วนบุคคล ขนมขบเคี้ยว อาหารและเครื่องดื่ม) นอกจากนี้ ยังมีแหล่งเลือกซื้อสินค้าอื่นๆ ที่คนกรุงเทพฯ ให้ความสนใจที่จะเลือกซื้อสินค้าแตกต่างกันออกไป 
ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2556 การจับจ่ายซื้อสินค้าของคนกรุงเทพฯ จะกระตุ้นยอดขายของธุรกิจค้าปลีกไม่ต่ำกว่า 7,000 ล้านบาท ขยายตัวกว่าร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยสาเหตุหนึ่งอาจเป็นเพราะ ราคาสินค้าที่ปรับเพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับกำลังซื้อของประชาชนที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งในปีนี้มีวันหยุดยาวต่อเนื่องถึง 5 วัน ส่งผลให้คนกรุงเทพฯ มีการวางแผนที่จะใช้จ่ายในส่วนของกิจกรรมช็อปปิ้งกันมากขึ้น 
จากการสำรวจของศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดว่า เม็ดเงินการใช้จ่ายซื้อสินค้าและของฝากของคนกรุงเทพฯ สะพัดไปยังธุรกิจค้าปลีกที่อยู่ในกรุงเทพฯ ประมาณ 5,000 ล้านบาท (สัดส่วนร้อยละ 70) และสะพัดไปยังธุรกิจค้าปลีกที่อยู่ต่างจังหวัด ประมาณ 2,000 ล้านบาท (สัดส่วนร้อยละ 30) โดยเฉพาะร้านค้าปลีกที่อยู่บริเวณพื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ 
 
จากการสำรวจ พบว่า จังหวัดที่เป็นที่นิยมท่องเที่ยวของคนกรุงเทพฯ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ขอนแก่น ประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) และชลบุรี (พัทยา) ดังนั้น จังหวัดดังกล่าวจึงมีโอกาสที่จะทำรายได้เพิ่มขึ้นจากกลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
 
 


กลับขึ้นด้านบน