ไทยติด 1 ใน 10 ของชาติ ยอดนิยมจัด "ประชุมและนิทรรศการ"

ไทยติด 1 ใน 10 ของชาติ ยอดนิยมจัด "ประชุมและนิทรรศการ"

ไทยติด 1 ใน 10 ของชาติ ยอดนิยมจัด "ประชุมและนิทรรศการ"

รูปข่าว : ไทยติด 1 ใน 10 ของชาติ ยอดนิยมจัด "ประชุมและนิทรรศการ"

ไทยติด 1 ใน 10 ของชาติ ยอดนิยมจัด ศศินทร์เผยไทยพร้อมเป็น "ศูนย์กลางอุตสาหกรรมไมซ์" ติด 1 ใน 10 ของประเทศที่ได้รับความนิยมจัดประชุมและนิทรรศการ เนื่องจากมีความได้เปรียบเทียบด้านการท่องเที่ยวและสถานที่จัดงานในระดับสากล จับมือสสปน.เร่งพัฒนาบุคลากรรองรับตลาด ย้ำเป็นธุรกิจที่สร้างงานที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

 ผศ.ดร.ชัยพงษ์  พงษ์พานิช ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษา สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์  แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Sasin) เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาอุตสาหกรรมไมซ์มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว หากเปรียบเทียบกับภูมิภาคอื่น ๆ ในโลกเห็นได้อย่างชัดเจนว่าธุรกิจไมซ์ในเอเชียมีการขยายตัวในทิศทางที่ดีขึ้น เนื่องจากมีมีความได้เปรียบในด้านสถานที่ท่องเที่ยวสวยงาม รวมทั้งโรงแรมที่มีคุณภาพระดับสากล  และมีบริการที่ดีในราคาที่คุ้มค่า โดยเฉพาะประเทศไทยที่มีศักยภาพในการดึงดูดให้มีการจัดงานไมซ์ในรูปแบบใหม่ ๆ ในประเทศมากขึ้น ทำให้เกิดการจ้างงานและสามารถสร้างรายได้เป็นจำนวนมาก ทำให้ธุรกิจดังกล่าวมีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

สำหรับปัจจัยสำคัญที่ทำให้ประเทศไทยมีศักยภาพและความพร้อมที่จะสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ คือเรื่องมาตรฐานการจัดงานที่เป็นที่ยอมรับและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ(องค์การมหาชน) หรือ (สสปน.) เป็นแรงผลักดันสำคัญในการสร้างและปรับใช้มาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดงาน  เช่น มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยในการจัดงานไมซ์  (MSMS:   MICE  Security  Management  System) มาตรฐานการจัดการความปลอดภัยด้านอาหาร (ISO  22000:  Food  safety)รวมถึงการผลักดันการจัดงานไมซ์แบบสีเขียว โดยการยึดหลักมาตรฐานสากลในการจัดงานประชุมสีเขียว  (ISO  50001  Green  Meeting Standard)
 
ผศ.ดร.ชัยพงษ์ กล่าวว่า นอกจากการสร้างมาตรฐานเพื่อให้อุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทยเป็นที่ยอมรับในระดับสากลแล้ว  สสปน.ยังเป็นหน่วยงานหลักทำหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจัดงานไมซ์  ผ่านศูนย์รวมข้อมูลและศูนย์ให้คำปรึกษาแก่ผู้จัดงานและผู้เข้าร่วมงาน  ทั้งยังเป็นหน่วยงานหลักที่ประชาสัมพันธ์ความพร้อมของประเทศไทยที่จะรองรับการจัดงานไมซ์ที่มีคุณภาพ

นอกจากนี้แล้วประเทศไทยเองยังมีความพร้อมหลาย ๆ ด้านที่สามารถดึงดูดให้ทั่วโลกเข้ามาจัดงานไมซ์ เช่น ความพร้อมเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ  แปลกตา  การบริการที่มีคุณภาพ  นอกจากนี้แล้วยังมีสถานที่จัดประชุมและนิทรรศการขนาดใหญ่หลายแห่งที่ได้มาตรฐานระดับสากล และสามารถรองรับการจัดงานได้หลากหลายรูปแบบ ที่สำคัญบุคลากรในอุตสาหกรรมนี้มีความเป็นมืออาชีพที่สามารถรองรับความต้องการของตลาดได้ ทำให้จำนวนการจัดงานประชุมและนิทรรศการที่ เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคเดียวกัน ประเทศไทยอยู่ใน 10 อันดับแรกที่ได้รับความสนใจจากนานาชาติ แสดงให้เห็นถึงความพร้อมของธุรกิจดังกล่าวที่สามารถแข่งขันกับประเทศอื่นๆ

 
 ผศ.ชัยพงษ์ กล่าวว่า เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาบุคลากรสำหรับรองรับอุตสาหกรรมไมซ์ที่คาดว่าจะเติบโตและมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วในอนาคต  ศศินทร์ได้ร่วมมือกับ สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ(องค์การมหาชน)หรือ(สสปน.) เพื่อพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอนสำหรับการจัดประชุมและนิทรรศการนานาชาติ  ( MICE ) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อใช้ในการอบรมเตรียมความพร้อมให้แก่คณาจารย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยเนื้อหาจะครอบคลุมตั้งแต่ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอุตสาหกรรม ลักษณะการจัดงานไมซ์แต่ละประเภท วิธีการบริหารจัดงานไมซ์  การบริหารจัดการศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า บริษัทและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์  รวมถึงจรรยาบรรณของผู้ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์
 
 
 


กลับขึ้นด้านบน