สำรวจความคิดคนไทย เกิน50% ยังไม่เห็นใครเหมาะสม เป็น"นายกฯ" คนต่อไป

สำรวจความคิดคนไทย เกิน50% ยังไม่เห็นใครเหมาะสม เป็น"นายกฯ" คนต่อไป

สำรวจความคิดคนไทย เกิน50% ยังไม่เห็นใครเหมาะสม เป็น"นายกฯ" คนต่อไป

รูปข่าว : สำรวจความคิดคนไทย เกิน50% ยังไม่เห็นใครเหมาะสม เป็น"นายกฯ" คนต่อไป

สำรวจความคิดคนไทย เกิน50% ยังไม่เห็นใครเหมาะสม เป็น

 ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้ำ) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “อุบัติเหตุทางการเมืองกับนายกคนต่อไป” โดยพบว่าเกินกว่า ร้อยละ 50 เห็นว่ายังไม่มีผู้ใดเหมาะสม จะมาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี หากนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เกิดอุบัติเหตุทางการเมือง ทำให้หลุดจากตำแหน่งดังกล่าว

 
เรื่องนี้ ศาสตราจารย์ ดร. บรรเจิด สิงคะเนติ อาจารย์ประจาคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ได้ให้ทัศนะเกี่ยวกับผลกำรสำรวจในครั้งนี้เพิ่มเติมว่ำ “จากผลสารวจสะท้อนให้เห็นว่า ในระบอบการเมืองไทยนั้นยังไม่สามารถเรียกได้ว่าเป็นประชาธิปไตยที่แท้จริง การที่ใครจะขึ้นมาเป็นผู้นาประเทศได้นั้นจะต้องเป็นเจ้าของพรรค ผู้นาไม่ได้เกิดขึ้นมาจากระบบการเติบโต จึงควรจะต้องมาจากการแข่งขันจากความสามารถมากกว่า จึงทาให้ประชาชนยังมองไม่เห็นผู้ที่จะสามารถขึ้นมาเป็นผู้นาประเทศได้ ส่วนคะแนนความนิยมคนอื่นๆ ถือว่าน้อยมาก”
 


กลับขึ้นด้านบน