บันทึกความเข้าใจไทย-กพช. 2543

บันทึกความเข้าใจไทย-กพช. 2543

บันทึกความเข้าใจไทย-กพช. 2543

รูปข่าว : บันทึกความเข้าใจไทย-กพช. 2543

 บันทึกความเข้าใจไทย-กพช. 2543 โดย เสริมสุข กษิติประดิษฐ์

 บันทึกความเข้าใจไทยกัมพูชาปี 2543 เป็นหนึ่งในเอกสารที่ทีมทนายความไทยใช้ทำความเข้าใจกับองค์คณะผู้พิพากษาศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ ต่อคำร้องของกัมพูชา ที่ขอให้ศาลใช้แนวเขตแดนตามแผนที่ฝรั่งเศสเป็นเส้นเขตแดนบริเวณปราสาทพระวิหาร ซึ่งคำร้องกัมพูชาขัดแย้งกับข้อความในบันทึกความเข้าใจที่ทั้งกัมพูชาและไทยยอมรับว่ายังมีปัญหาในเรื่องเขตแดนรอบปราสาทพระวิหาร ซึ่งท้ังสองฝ่ายต้องร่วมกันแก้ไขผ่านกลไกในบันทึกความเข้าใจ (MOU)

 
ในตอนหนึ่งของการชี้แจง กับองค์คณะผู้พิพากษาศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ ช่วงปลายเดือนพฤษภาคม ปี 2554  นายวีรชัย พลาศรัย  เอกอัครราชทุตไทยประจำกรุงเฮก ได้กล่าวถึงบันทึกความเข้าใจไทยกัมพูชา ปี 2543  หรือ MOU 43 ว่า เป็นเอกสารที่ทั้งสองฝ่ายยอมรับว่ามีปัญหาเขตแดนบริเวณรอบปราสาท ที่ต้องร่วมกันแก้ไข
 
ระหว่างร่วมอภิปรายการตีความคดีปราสาทพระวิหาร ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ช่วงเดือนที่ผ่านมานายวีรชัย เปิดเผยได้นำรายละเอียดในเอมโอยู ทำความเข้าใจกับองค์คณะผู้พิพากษาศาล ต่อคำร้องกัมพูชาขอให้ศาลใช้แผนที่ฝรั่งเศส เป็นเส้นเขตแดนบริเวณปราสาท ซึ่งจะทำให้พื้นที่4.6ตารางกิโลเมตรของไทย ที่อยู่รอบบริเวณปราสาท ตกเป็นของกัมพูชา 
 
วีรชัย พลาศรัย เอกอัคราชทุตไทย ประจำกรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์ กล่าวว่า ไทยใช้ เอ็มโอยู 43 เป็นหลักฐานอย่างนั้น เพื่อมุ่งแก้ปัญหาขัดแย้งตลอดพื้นที่ชายแดน รวมถึงบริเวณปราสาทพระวิหาร  หลังกัมพูชาสร้างวัดและสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำอธิปไตยไทย  ในช่วงก่อนหน้าปี 2543 กรรมาธิการเขตแดนร่วม หรือ JBC  เป็นกลไกในเอมโอยูใช้สำรวจทำหลักเขต โดยใช้ทั้งแผนที่ของฝรั่งเศส และสนธิสัญญาสยามฝรั่งเศส ปีคริสตศักราช 1904 ให้ยึดแนวสันปันน้ำเป็นเส้นเขตแดน ประกอบการสำรวจทำหลักเขต อดีตผู้ประสานงานทนายความในคดีปราสาทพระวิหารเห็นว่า รัฐบาลควรพิจารณายกเลิกเอมโอยู 43  เนื่องจากกังวลว่า การยอมให้ใช้แผนที่ฝรั่งเศสจะทำให้เกิดความเสียหาย
 
นายณัฏฐวุฒิ โพธิสาโร  รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวว่า  คาดว่าระหว่างการแถลงด้วยวาจาในสัปดาห์หน้า ทีมทนายความไทยจะอธิบายให้ศาลเห็นถึงข้อตกลงที่มีร่วมกันใช้กลไกเอมโอยูแก้ปัญหเขตแดน หวังหักล้างคำร้องกัมพูชาให้ศาลกำหนดเส้นเขตแดน ตามที่กัมพูชาเสนอให้ตีความ
 


กลับขึ้นด้านบน