"พล.อ.ธวัชชัย"อดีตแม่ทัพภาค 2 คว้าเก้าอี้ ประธานซุปเปอร์บอร์ด กสทช.

"พล.อ.ธวัชชัย"อดีตแม่ทัพภาค 2 คว้าเก้าอี้ ประธานซุปเปอร์บอร์ด กสทช.

"พล.อ.ธวัชชัย"อดีตแม่ทัพภาค 2 คว้าเก้าอี้ ประธานซุปเปอร์บอร์ด กสทช.

รูปข่าว : "พล.อ.ธวัชชัย"อดีตแม่ทัพภาค 2 คว้าเก้าอี้ ประธานซุปเปอร์บอร์ด กสทช.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า "คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ  และประเมินผลการดำเนินการ และการบริหารงาน" หรือ ซุปเปอร์บอร์ด จำนวน 5 คน ที่จะมาทำหน้าที่ตรวจสอบการทำงานของ กรรมการกสทช. 11 คนได้ประชุมมีมติคัดเลือก พลเอก ธวัชชัย สมุทรสาคร อดีตแม่ทัพภาค 2  เป็นประธาน โดยขณะนี้ แจ้งผลให้ประธานวุฒิสภาและ เลขาธิการคณะกรรมการ กสทช. รับทราบแล้ว โดยการประชุมคัดเลือกของซุปเปอร์ ได้เริ่มประชุมกันวันที่ 11 เมษายน ที่ผ่านมา เป็นนัดแรก และได้มีมติเสนอชื่อ พลเอก ธวัชชัย เป็นประธานในวันเดียวกัน ซึ่งเป็นไปตาม พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2553 มาตรา 70

 
สำหรับพลเอกธวัชชัย ได้รับเลือกมาในสาขา กิจการกระจายเสียง ส่วนกรรมการ 4 คน ที่เหลือ ได้แก่ ด้านกิจการโทรทัศน์ นายพิชัย อุตมาพินันท์ , ด้านกิจการโทรคมนาคม นายอมรเทพ จิรัฐิติเจริญ , ด้านกิจการส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน พลเอก บุญยวัจน์ เครือหงส์  และ ด้านคุ้มครองผู้บริโภค นายประเสริฐ อภิปุญญา 
 
สำหรับ ซุปเปอร์บอร์ด มีวาระดำรงตำแหน่ง 3 ปี มีหน้าที่หลักคือ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินการและการบริหารงานของ กสทช. ,คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.), คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม ( กทค.),  สำนักงาน กสทช. , และเลขาธิการ กสทช. โดยต้องแจ้งผลตรวจสอบให้ กสทช.ทราบภายใน 90 วัน นับแต่วันสิ้นปีบัญชี และให้ กสทช. นำรายงานดังกล่าวเสนอต่อรัฐสภา พร้อมรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีของ กสทช. และเปิดเผยรายงานดังกล่าวให้ประชาชนทราบทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของสำนักงาน กสทช. หรือวิธีการอื่นที่เห็นสมควร นอกจากนี้ ซุปเปอร์บอร์ด ยังสามารถทำความเห็นเสนอ ประกอบการพิจารณาของที่ประชุมวุฒิสภา เพื่อประกอบการถอดถอน กรรมการ กสทช.ทั้ง 11 คน ได้ด้วย


กลับขึ้นด้านบน