แพทย์ชนบทยื่น สตง.ตรวจสอบปัญหา สธ.

แพทย์ชนบทยื่น สตง.ตรวจสอบปัญหา สธ.

แพทย์ชนบทยื่น สตง.ตรวจสอบปัญหา สธ.

รูปข่าว : แพทย์ชนบทยื่น สตง.ตรวจสอบปัญหา สธ.

แพทย์ชนบทยื่น สตง.ตรวจสอบปัญหา สธ. ชมรมแพทย์ชนบทยื่นเรื่องให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบการจ่ายค่าตอบแทนกำลังคนของกระทรวงสาธารณสุข และการจัดซื้อเครื่องตรวจน้ำตาลในเลือดแบบพกพาที่อาจส่อไปในทางทุจริต

เครือข่ายบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลชุมชนร่วมกับเครือข่ายผู้ป่วย กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ และสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การเภสัชกรรม แต่งชุดดำประท้วงขับไล่ นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ ออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข โดยให้เหตุผลถึงการบริหารงานที่ทำลายระบบสุขภาพ และเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชน โดยร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ 5 ข้อ

ขณะที่ นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้เชิญตัวแทนผู้ชุมนุมเข้าร่วมพูดคุย แต่ต้องยกเลิกไป เนื่องจากตัวแทนผู้ชุมนุม ต้องการให้รัฐมนตรียืนยันว่าจะยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเรื่องการจ่ายค่าตอบแทนตามภาระงาน หรือ P4P และให้กลับไปใช้ประกาศกระทรวงฉบับที่ 4 และ 6 เรื่องค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย

จากนั้นตัวแทนชมรมแพทย์ชนบทยื่นหนังสือต่อ น.ส.ประพีร์ อังกินันทน์ รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อให้ตรวจสอบ เงื่อนไขการออกระเบียบจ่ายค่าตอบแทนแบบ P4P ฉบับที่ 9 ที่ส่อไปในทางไม่ชอบ ซึ่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเคยทักท้วงให้กระทรวงสาธารณสุขทบทวนเรื่องนี้มาแล้ว เพราะเห็นว่าไม่สอดคล้องตามเจตนารมณ์ของการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรทางการแพทย์ไปปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ทุรกันดาร

รวมถึงให้ตรวจสอบการจัดซื้อเครื่องตรวจน้ำตาลในเลือดแบบพกพากว่า 80,000 เครื่อง แจกให้ อสม.ทั่วประเทศ มูลค่ากว่า 147 ล้านบาท พบความไม่ชอบมาพากล แม้ล่าสุด กระทรวงสาธารณสุขจะสั่งระงับไปแล้ว แต่พบว่าหลายพื้นที่ได้ประกาศเงื่อนไขการจัดทำทีโออาร์ ไปแล้ว ที่ผ่านมาโรงพยาบาลต่างๆ ใช้วิธีการเช่า แทนการซื้อเครื่องดังกล่าว จึงเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชนหรือไม่

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้รับเรื่องไว้ โดยจะนำเอกสารต่างๆ ไปตรวจสอบหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดซื้อจัดจ้างที่เกิดขึ้น เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม


กลับขึ้นด้านบน