ขนส่งทางบกฯแจงพาสปอร์ตรถยนต์ใช้ขับได้เฉพาะลาว - กัมพูชา

ขนส่งทางบกฯแจงพาสปอร์ตรถยนต์ใช้ขับได้เฉพาะลาว - กัมพูชา

ขนส่งทางบกฯแจงพาสปอร์ตรถยนต์ใช้ขับได้เฉพาะลาว - กัมพูชา

รูปข่าว : ขนส่งทางบกฯแจงพาสปอร์ตรถยนต์ใช้ขับได้เฉพาะลาว - กัมพูชา

ขนส่งทางบกฯแจงพาสปอร์ตรถยนต์ใช้ขับได้เฉพาะลาว - กัมพูชา กรมการขนส่งทางบกแจงการใช้พาสปอร์ตรถยนต์สามารถนำไปใช้ได้ในประเทศที่มีความตกลงร่วมกันในขณะนี้มีเพียง 2 ประเทศ คือประเทศลาว และกัมพูชา ส่วนการนำรถออกไปใช้นอกประเทศต้องมีเอกสารทางทะเบียนรถครบถ้วน และยังคงต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขความตกลงระหว่างประเทศและข้อกำหนดการนำรถเข้าของแต่ละประเทศด้วย

นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยถึงกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อความในสื่อสังคมออนไลน์ว่าพาสปอร์ตรถยนต์สามารถนำไปใช้ได้ทันทีในกลุ่มประเทศอาเซียน 7 ประเทศโดยไม่ต้องทำเรื่องขออนุญาตใดๆ เพิ่มเติมนั้นว่า กรณีดังกล่าวเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน เนื่องจากการนำรถออกไปใช้นอกประเทศ เจ้าของรถต้องดำเนินการทางทะเบียนรถให้ถูกต้องตามระเบียบกรมการขนส่งทางบก ว่าด้วยการออกเอกสารและเครื่องหมายกำกับรถเพื่อนำไปใช้ระหว่างประเทศ และยังต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเงื่อนไขการนำรถเข้าประเทศ ซึ่งอาจมีเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องแสดงเป็นการเฉพาะ เช่น ประกันภัยของประเทศนั้นๆ ในส่วนของหนังสืออนุญาตรถระหว่างประเทศ หรือพาสปอร์ตรถนั้น สามารถนำไปใช้ได้ในประเทศที่มีความตกลงร่วมกันในขณะนี้มีเพียง 2 ประเทศ คือประเทศลาว และกัมพูชา 
 
ส่วนของประเทศอื่นๆ ในกลุ่มอาเซียนยังไม่มีความตกลงในเรื่องนี้ แต่สามารถนำรถไปใช้ระหว่างประเทศได้ โดยต้องมีเอกสาร และเครื่องหมายกำกับรถ ได้แก่ หนังสืออนุญาตรถระหว่างประเทศ หรือพาสปอร์ตรถ (เฉพาะการนำรถไปใช้ในประเทศลาว และกัมพูชา) เครื่องหมายแสดงประเทศ หนังสือรับรองการตรวจสภาพรถเพื่อการใช้รถนอกราชอาณาจักร แผ่นป้ายทะเบียนรถที่เป็นภาษาอังกฤษ และหนังสือรับรองการจดทะเบียนรถที่แปลเป็นภาษาอังกฤษ ส่วนในกรณีที่ต้องการขับรถในต่างประเทศต้องมีใบอนุญาตขับรถแบบสมาร์ทการ์ด ซึ่งจะแสดงข้อมูลเจ้าของบัตรเป็นภาษาอังกฤษกำกับ ทำให้สามารถนำไปใช้แสดงตนเพื่อขับรถภายในประเทศสมาชิกอาเซียนได้ 
 
นายธีระพงษ์ กล่าวว่า การขอหนังสืออนุญาตรถระหว่างประเทศ เครื่องหมายแสดงประเทศ และแผ่นป้ายทะเบียนรถที่เป็นภาษาอังกฤษ สามารถยื่นคำขอ พร้อมหลักฐาน ประกอบด้วย สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนรถ รายการแสดงการเสียภาษีรถประจำปี บัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของรถ หรือสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และหนังสือมอบอำนาจ (กรณีมิได้มาดำเนินการด้วยตนเอง) พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ โดยหนังสืออนุญาตรถระหว่างประเทศ หรือพาสปอร์ตรถ กำหนดให้มี 3 ประเภท ได้แก่ รถยนต์ ใช้เล่มสีม่วง รถยนต์โดยสารและรถบรรทุก ใช้สีเขียว รถยนต์คณะผู้แทนทางการทูต ใช้สีฟ้า 
 
ทั้งนี้ พาสปอร์ตรถจะมีระยะเวลาการสิ้นอายุ ตรงตามกำหนดวันสิ้นอายุภาษีรถประจำปี หนังสืออนุญาตรถระหว่างประเทศ สามารถยื่นคำขอพร้อมหลักฐานได้ที่สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศ สำหรับแผ่นป้ายทะเบียนที่เป็นภาษาอังกฤษ ยื่นคำขอและหลักฐาน ณ สำนักงานขนส่งเขตพื้นที่ที่รถนั้นจดทะเบียนอยู่ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักมาตรฐานงานทะเบียนและภาษีรถ กรมการขนส่งทางบก หรือสำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ


กลับขึ้นด้านบน