ศึกษา "บอร์ดบริหาร" ทั่วโลก เน้นหลากหลาย-ลดขนาดลง เพิ่มประสิทธิภาพขึ้น

ศึกษา "บอร์ดบริหาร" ทั่วโลก เน้นหลากหลาย-ลดขนาดลง เพิ่มประสิทธิภาพขึ้น

ศึกษา "บอร์ดบริหาร" ทั่วโลก เน้นหลากหลาย-ลดขนาดลง เพิ่มประสิทธิภาพขึ้น

รูปข่าว : ศึกษา "บอร์ดบริหาร" ทั่วโลก เน้นหลากหลาย-ลดขนาดลง เพิ่มประสิทธิภาพขึ้น

ศึกษา ผลการศึกษาเผย ความหลากหลายของคณะกรรมการบริหารมีความสำคัญ โดยบอร์ดบริหารทั่วโลกกลับมีขนาดเล็กลง

  - รายงานฉบับใหม่เผยให้เห็นมาตรฐานระดับโลกและแนวโน้มใหม่ๆสำหรับการจัดตั้งบอร์ดบริหารที่มีประสิทธิภาพ

 - การศึกษาใหม่เกี่ยวกับองค์ประกอบของบอร์ดบริหารทั่วโลก และตรวจสอบว่าโครงสร้างบอร์ดบริหารเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร
 - บอร์ดบริหารทั่วโลกมีขนาดเล็กลง และบอร์ดบริหารที่เล็กลงมีแนวโน้มว่าจะทำให้ราคาหุ้นดีขึ้น
- ความหลากหลายเป็นกุญแจสำคัญสำหรับบอร์ดบริหารที่มีประสิทธิภาพ
- บริษัทที่มีอัตราส่วนกรรมการบริหารต่อกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารสูงกว่าบริษัทอื่น มีแนวโน้มว่าจะทำผลงานได้ดีกว่า และกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารซึ่งมาจากภาคส่วนต่างๆหรือเป็นซีอีโอของบริษัทอื่น เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสู่ความสำเร็จของบอร์ดบริหาร
          
เอเวอร์เฉดส์ (Eversheds) บริษัทกฎหมายระดับโลก เปิดเผยรายงานล่าสุด ซึ่งศึกษาเกี่ยวกับคณะกรรมการบริหารของบริษัทว่า ปัจจุบันบอร์ดบริหารทั่วโลกมีขนาดเล็กลง ทำให้การสร้างความหลากหลายในบอร์ดบริหารกลายเป็นเป้าหมายที่ท้าทายยิ่งกว่าเดิม ซึ่งแสดงให้เห็นว่า แม้หลายบริษัทที่มีบอร์ดบริหารขนาดเล็กจะมีราคาหุ้นดีกว่า แต่ประธานและคณะกรรมการสรรหา ก็ต้องอาศัยปัจจัยสำคัญอื่นๆ มาสร้างสมดุลเพื่อให้ราคาหุ้นดีขึ้น อาทิ การแต่งตั้งผู้บริหารเป็นสมาชิกบอร์ดมากขึ้น และการเพิ่มความหลากหลายในบอร์ดบริหารโดยรวม
 
ทั้งนี้ รายงาน “Eversheds Board Report: The Effective Board” เป็นการศึกษาระดับโลก ด้วยการวิเคราะห์ราคาหุ้นของบริษัทชั้นนำกว่า 500 แห่งในยุโรป สหรัฐอเมริกา เอเชียแปซิฟิก ตะวันออกกลาง และบราซิล ในช่วงปี 2554-2555 เพื่อสำรวจคุณลักษณะเฉพาะของบอร์ดบริหารทั่วโลก ในรายงานยังมีบทสัมภาษณ์เชิงลึกจากสมาชิกระดับอาวุโสของบอร์ดบริหาร 85 คนจากทั่วโลก รายงานฉบับนี้ต่อยอดมาจากรายงาน Eversheds Board Report ฉบับแรกซึ่งเผยแพร่ เมื่อปี 2554 เป็นการศึกษาเปรียบเทียบองค์ประกอบของบอร์ดบริหารและราคาหุ้นโดยใช้ข้อมูลวิจัยที่รวบรวมตั้งแต่ปี 2550
 
รายงานฉบับใหม่นี้ เน้นเรื่องแนวโน้มต่างๆของบอร์ดบริหารทั่วโลกในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะแนวโน้มที่บอร์ดบริหารมีขนาดเล็กลง ซึ่งสัมพันธ์กับราคาหุ้นของบริษัทที่ดีขึ้นในทุกภูมิภาคทั่วโลกและทุกภาคส่วนของอุตสาหกรรม จากการศึกษาพบว่าปัจจุบันบอร์ดบริหารมีขนาดเล็กลง 8% โดยเฉลี่ยเมื่อเทียบกับเมื่อ 5 ปีที่แล้ว และมีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุดในช่วง 3 ปีให้หลัง โดยลดลง 7% ในช่วงปี 2552-2555 การที่บอร์ดบริหารมีขนาดเล็กลงทำให้กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารเป็นที่ต้องการมากขึ้น ทั้งนี้ กรรมการบริหารเกือบทั้งหมด (93%) ที่ให้สัมภาษณ์ เชื่อว่าบอร์ดบริหารที่มีประสิทธิภาพควรมีสมาชิกต่ำกว่า 12 คน
 
จากการศึกษาพบว่า “ความหลากหลาย” เป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จของบอร์ดบริหาร โดยกรรมการบริหารส่วนใหญ่ (61%) เชื่อว่าความหลากหลายในบอร์ดบริหารโดยรวมเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของบอร์ดบริหาร ซึ่งความหลากหลายที่ว่าประกอบไปด้วยความหลากหลายในด้านทักษะ ความเชี่ยวชาญนอกภาคส่วน ประสบการณ์ในระดับสากล อายุ ภูมิหลัง รวมถึงเพศ เมื่อความหลากหลายของบอร์ดบริหารมีความสำคัญ แต่บอร์ดบริหารมีขนาดเล็กลง การตัดสินใจเกี่ยวกับองค์ประกอบของบอร์ดบริหารจึงเป็นเรื่องที่ท้าทายมากขึ้นสำหรับประธานและคณะกรรมการสรรหา
 
การศึกษา ยังระบุด้วยว่า บริษัทที่มีจำนวนกรรมการบริหารในบอร์ดบริหารมากกว่า มีแนวโน้มที่จะมีราคาหุ้นดีกว่า เช่นเดียวกับบริษัทที่มีกรรมการบริหารที่มีประสบการณ์ในหลากหลายอุตสาหกรรม อย่างไรก็ดี  แม้กรรมการบริหารที่มีประสบการณ์หลากหลายจะมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพที่ดีขึ้นของบอร์ดบริหาร แต่แนวโน้มการจ้างกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารแต่มีประสบการณ์เช่นเดียวกันกลับเพิ่มขึ้นในทุกภูมิภาคยกเว้นฮ่องกง ขณะที่กรรมการบริหารครึ่งหนึ่งที่ให้สัมภาษณ์ตระหนักดีว่าความหลากหลายของประสบการณ์จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของบอร์ดบริหารและอาจช่วยขจัด “การคิดเหมือนๆกันทั้งกลุ่ม”
 
นายจอห์น ฮีปส์ (John Heaps) ประธานเอเวอร์เฉดส์ กล่าวว่า ตั้งแต่รายงาน Eversheds Board Report ฉบับแรกเผยแพร่ไปเมื่อปี 2554 ความสนใจของสื่อก็เพิ่มมากขึ้นและสภาพเศรษฐกิจก็มีความท้าทายมากขึ้น ทำให้บอร์ดบริหารต้องพินิจพิจารณาอย่างรอบคอบมากขึ้น การสร้างสมดุลระหว่างการตัดสินใจใช้กลยุทธ์ขยายธุรกิจ กับปัจจัยเสี่ยงที่มีอยู่มากมายและระเบียบข้อบังคับที่เข้มงวดกว่าเดิม ถือเป็นความท้าทายสำหรับบอร์ดบริหารทั่วโลกในปีนี้ 
 
ครั้งนี้ เอเวอร์เฉดส์ จึงศึกษาข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมว่า อะไรที่จะทำให้บอร์ดบริหารมีประสิทธิภาพ รายงานฉบับใหม่ของเราจับตาการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของบอร์ดบริหาร คุณลักษณะเฉพาะของบอร์ดบริหารของบริษัทที่ทำผลงานได้ดีกว่าผู้อื่น การมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้น และการบริหารความเสี่ยง เราเชื่อว่าสิ่งที่ค้นพบในรายงานฉบับที่ 2 นี้ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการถกเถียงกันว่าอะไรที่ทำให้เกิดบรรษัทภิบาลที่ดีในบอร์ดบริหาร 
 
โดยผลวิจัยเผยให้เห็นว่า ความหลากหลายยังเป็นปัจจัยสำคัญ ตอนนี้กรรมการบริหารไม่ได้ถกเถียงกันแค่เรื่องเพศ แต่ยังครอบคลุมไปถึงเรื่องอายุ ประสบการณ์ในภาคส่วนต่างๆ และทักษะ ตลอดจนประสบการณ์ในระดับสากล อย่างไรก็ตาม การที่บอร์ดบริหารมีแนวโน้มที่จะลดขนาดลงทำให้การสร้างความหลากหลายกลายเป็นเป้าหมายที่ท้าทายกว่าเดิม”
 
การศึกษานี้ ยังเน้นประเด็นเกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศในบอร์ดบริหารด้วย ซึ่งผลศึกษาพบว่า ช่วง 5 ปีที่ผ่านมา กรรมการบริหารที่เป็นผู้หญิงมีจำนวนเพิ่มขึ้นถึง 50% ในทุกภูมิภาค สวนทางกับปกติที่ผู้หญิงเป็นกรรมการบริหารน้อยมาก และมักได้เป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารมากกว่ากรรมการบริหาร โดยกรรมการบริหารที่เป็นผู้หญิงมีจำนวนเพิ่มขึ้นสูงสุดในยุโรป (156%) และฮ่องกง (133%) 


กลับขึ้นด้านบน