"พล.อ.ประยุทธ์" ออกคำสั่งหัวหน้า คสช. สั่งพักงาน "ขรก.-ผู้บริหาร อปท." 45 คน เปิดทางสอบทุจริต

"พล.อ.ประยุทธ์" ออกคำสั่งหัวหน้า คสช. สั่งพักงาน "ขรก.-ผู้บริหาร อปท." 45 คน เปิดทางสอบทุจริต

"พล.อ.ประยุทธ์" ออกคำสั่งหัวหน้า คสช. สั่งพักงาน "ขรก.-ผู้บริหาร อปท." 45 คน เปิดทางสอบทุจริต

รูปข่าว : "พล.อ.ประยุทธ์" ออกคำสั่งหัวหน้า คสช. สั่งพักงาน "ขรก.-ผู้บริหาร อปท." 45 คน เปิดทางสอบทุจริต

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่คำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 16/2558 ภายใต้อำนาจมาตรา 44 ของหัวหน้า คสช. สั่งพักงานข้าราชการ เจ้าหน้าที่รัฐในระดับกระทรวง ข้าราชการหลายหน่วยงาน เจ้าหน้าที่และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 45 คน ที่อยู่ระหว่างการถูกตรวจสอบเหตุทุจริต โดยให้โอนย้ายไปปฏิบัติราชการส่วนอื่น

วันนี้ (15 พ.ค.2558) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 16/2558 เรื่อง มาตรการแก้ปัญหาเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ระหว่างการถูกตรวจสอบและการกำหนดกรอบอัตรากำลังชั่วคราวเพื่อโอนย้ายข้าราชการในบัญชีแนบท้ายคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการในหน่วยงานตามกลุ่มบัญชี โดยมีคำสั่งให้กำหนดกรอบอัตรากำลังชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษในสำนักนายกรัฐมนตรี 100 อัตรา เพื่อรองรับการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ หรือที่จะมีคำสั่งเพิ่มเติม หรือผู้บังคับบัญชาผู้มีอำนาจบรรจุและแต่งตั้งแล้วแต่กรณีเห็นสมควรให้ขาดจากตำแหน่งหน้าที่และอัตราเงินเดือนเดิมเพื่อโอนย้ายไปดำรงตำแหน่งในอัตรากำลังชั่วคราว โดยกลุ่มบัญชีรายชื่อข้าราชการทั้งหมด มีดังนี้

1.ระงับการปฏิบัติราชการชั่วคราวข้าราชการสังกัดกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา 4 คน กระทรวงการคลัง 6 คน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2 คน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1 คน กระทรวงมหาดไทย 10 คน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 1 คน และ กรรมการประเมินผล กสทช. 1 คน ให้ไปประจำที่สำนักงานปลัดกระทรวงที่สังกัด โดยไม่ขาดจากอัตราเงินเดือนเดิม

2.ระงับการปฏิบัติราชการของกลุ่มนายกและรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  14 คน และนายกเทศมนตรี 3 คน ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำรงตำแหน่งเป็นการชัวคราว โดยไม่ได้รับค่าตอบแทนจนกว่านายกฯ จะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น

3.ให้ปลัดและรองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 3 คน ไปช่วยราชการที่ศาลกลางจังหวัดที่ อปท.นั้นสังกัดหรือสถานที่อื่นที่ผู้ว่าฯ กำหนด โดยไม่ต้องมีคำร้องขอ ให้ผู้ว่าฯ หรือผู้ได้รับมอบหมายเป็นผู้บังคับบัญชา และไม่ให้บุคคลดังกล่าวได้รับเงินประจำตำแหน่งและสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติราชการชั่วคราว

นอกจากนี้ในประกาศข้อที่ 5 และ 6 ยังระบุว่า หัวหน้า คสช.อาจประกาศรายชื่อบุคคลเพิ่มเติมจากบัญชีแนบท้ายคำสั่งนี้ และหากมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามคำสั่งนี้ให้สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกระทรวงมหาดไทยเสนอแนวทางแก้ไขให้นายกฯ วินิจฉัย และให้คำวินิจฉัยของนายกฯ เป็นที่สิ้นสุด

อ่านราชกิจจาฯ ได้ที่ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/112/1.PDF


กลับขึ้นด้านบน