ครม.ยกพจนานุกรมปี 54 เป็นมาตรฐานหน่วยราชการ เพิ่มศัพท์ในหลวงทรงใช้ในการพัฒนาเรื่องดิน น้ำ ป่าไม้

ครม.ยกพจนานุกรมปี 54 เป็นมาตรฐานหน่วยราชการ เพิ่มศัพท์ในหลวงทรงใช้ในการพัฒนาเรื่องดิน น้ำ ป่าไม้

ครม.ยกพจนานุกรมปี 54 เป็นมาตรฐานหน่วยราชการ เพิ่มศัพท์ในหลวงทรงใช้ในการพัฒนาเรื่องดิน น้ำ ป่าไม้

รูปข่าว : ครม.ยกพจนานุกรมปี 54 เป็นมาตรฐานหน่วยราชการ เพิ่มศัพท์ในหลวงทรงใช้ในการพัฒนาเรื่องดิน น้ำ ป่าไม้

ครม.ยกพจนานุกรมปี 54 เป็นมาตรฐานหน่วยราชการ เพิ่มศัพท์ในหลวงทรงใช้ในการพัฒนาเรื่องดิน น้ำ ป่าไม้ มติครม.เห็นชอบ ให้ใช้พจนานุกรมฉบับปี 54 เป็นมาตรฐานหน่วยราชการและสถานศึกษา และประชาชนทั่วไป และได้เพิ่มศัพท์ในหลวงทรงใช้ในการพัฒนาเรื่องดิน น้ำ ป่าไม้บรรจุไว้ในพจนานุกรมเพื่อให้ประชาชนสามารถนำไปใช้ได้อย้างถูกต้องเหมาะสมด้วย

วันนี้ (30 เม.ย.) ทำเนียบรัฐบาล ร.ท.หญิงสุณิสา เลิศภควัต รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ระเบียบการใช้ตัวสะกดโดยกำหนดให้ใช้พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 เป็นแบบมาตรฐานสำหรับหน่วยราชการ สถานศึกษาและประชาชนทั่วไปเพื่อใช้เป็นหนังสืออ้างอิงในการเขียนหนังสือไทยให้เป็นระเบียบเดียวกันโดย พจนานุกรมฉบับนี้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการชำระพจานุกรม โดยมีการแก้ไขเพิ่มเติมบทนิยามทั่วไปซึ่งเป็นคำที่มีใช้ในภาษาไทย และเป็นที่รู้จักกันแพร่หลายแต่ยังมิได้เก็บไว้ในพจนานุกรม

รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมบทนิยามของคำศัพท์เฉพาะสาขาวิชา ได้แก่ ศัพท์กฏหมายไทย ศัพท์ประวัติศาสตร์ไทย ศัพท์ดนตรีไทย และราชาศัพท์เป็นต้น และที่สำคัญได้มีการเก็บคำศัพท์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงใช้ในการพัฒนาเรื่องดิน น้ำ และป่าไม้ อันประกอบด้วย กังหันน้ำชัยพัฒนา แกล้งดิน แก้มลิง ทฤษฎีใหม่ เศรษฐกิจพอเพียง โครงการตามพระราชดำริ โครงการในพระบรมราชานุเคราะห์ โครงการพระดาบส โครงการตามพระราขประสงค์ โครงการพัฒนาส่วนพระองค์ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ทั้งนี้ เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณและเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนารวมทั้งเพื่อตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงห่วงใยการใช้ภาษาไทยของคนไทยในปัจจุบัน

ทั้งนี้ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 ได้รับการตีพิมพ์ ในปี 2554 เนื่องจากเป็นปีมหามงคล ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนม์พรรษา 84 พรรษา ซึ่ง น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้ลงนามในคำสั่งนายกรัฐมนตรีลงวันที่ 23 พ.ย.2554 เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดพิมพ์ พจานุกรมฯและอนุมัติ


กลับขึ้นด้านบน