5 ข้อเรียกร้องเร่งด่วนวันแรงงานปี 56

5 ข้อเรียกร้องเร่งด่วนวันแรงงานปี 56

5 ข้อเรียกร้องเร่งด่วนวันแรงงานปี 56

รูปข่าว : 5 ข้อเรียกร้องเร่งด่วนวันแรงงานปี 56

5 ข้อเรียกร้องเร่งด่วนวันแรงงานปี 56 วันนี้ 1 พฤษภาคม วันกรรมกรสากล หรือ วันแรงงานแห่งชาติ เครือข่ายแรงงานจัดกิจกรรม พร้อมข้อเรียกร้องเร่งด่วน 5 ข้อ เสนอต่อรัฐบาล เน้นการให้สิทธิ สวัสดิการแรงงานทุกภาคส่วนอย่างเป็นธรรม

ข้อเรียกร้องเร่งด่วน 5 ข้อ ได้แก่ รัฐต้องให้สัตยาบันอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ หรือ ILO ฉบับที่ 87 และ 98 ที่ให้สิทธิแรงงานในการรวมตัวและร่วมเจรจาต่อรองกับนายจ้าง, ขอให้รัฐยุตินโยบายละเมิดสิทธิแรงงาน, สร้างระบบสวัสดิการสังคม ลดค่าครองชีพ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ, ยกเลิกการแปรรูปรัฐวิสาหกิจหรือแปลงสภาพรัฐวิสาหกิจทุกรูปแบบ, และเร่งรัดกรปฏิรูประบบประกันสังคมให้มีความโปร่งใส่ เป็นธรรม

ส่วนข้อเรียกร้องติดตามอีก 7 ข้อ คือ การกำหนดค่าจ้างที่เป็นธรรมครอบคลุมแรงงานทุกภาคส่วน, แก้ไขกฎหมายเลือกตั้งให้แรงงานที่ทำงานในเขตพื้นที่สถานประกอบการใดๆ ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป มีสิทธิเลือกตั้ง, บังคับใช้กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ปี 2554, จัดตั้งกองทุนประกันความเสี่ยงจากการลงทุน ให้นายจ้างและรัฐบาลสมทบเงินเข้ากองทุน เพื่อเป็นหลักประกันของแรงงานหากถูกเลิกจ้าง, ตั้งศูนย์เลี้ยงเด็กในที่ทำงาน, คุ้มครองสิทธิแรงงานนอกระบบ และแรงงานข้ามชาติ รวมถึงยกเว้นภาษี กรณีเงินก้อนสุดท้ายของคนงานเกษียณอายุ

วันนี้ คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย ร่วมกับสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ นัดจัดกิจกรรมสะท้อนปัญหาแรงงาน โดยจะตั้งขบวนที่ลานพระบรมรูปทรงม้า ก่อนเคลื่อนไปตั้งเวทีปราศรัยและยื่นข้อเรียกร้องเร่งด่วนต่อรัฐบาลที่ประตู 5 ทำเนียบรัฐบาล


กลับขึ้นด้านบน