นายกฯเห็นพ้องตั้งคณะทำงานแก้ปัญหาแรงงานใน-นอกระบบ

นายกฯเห็นพ้องตั้งคณะทำงานแก้ปัญหาแรงงานใน-นอกระบบ

นายกฯเห็นพ้องตั้งคณะทำงานแก้ปัญหาแรงงานใน-นอกระบบ

รูปข่าว : นายกฯเห็นพ้องตั้งคณะทำงานแก้ปัญหาแรงงานใน-นอกระบบ

นายกฯเห็นพ้องตั้งคณะทำงานแก้ปัญหาแรงงานใน-นอกระบบ เครือข่ายแรงงานจัดกิจกรรมเนื่องในวันแรงงาน ประจำปี 2556 เรียกร้อง ให้รัฐบาลเร่งรับรองอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ เพื่อสิทธิความชอบธรรมของแรงงาน ในการรวมกลุ่ม เจรจาต่อรองกับนายจ้าง

นายชาลี ลอยสูง ประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย กล่าวว่า ได้ผลักดันเรื่องนี้มานาน แต่รัฐบาลทุกสมัยไม่ให้ความสำคัญ ทำให้ผู้ใช้แรงงานจำนวนไม่น้อย ถูกนายจ้างเอาเปรียบ โดยไม่มีสิทธิต่อรอง จึงต้องการเห็นความจริงใจจากภาครัฐ ในการดูแลสิทธิของแรงงานทุกภาคส่วน

 
สำหรับค่าจ้าง 300 บาทแม้จะเป็นประโยชน์ แต่หากรัฐบาลยังไม่สามารถควบคุมราคาสินค้า ที่เพิ่มสูงอย่างรวดเร็วได้ การขึ้นค่าจ้างก็จะไม่ช่วยให้คุณภาพชีวิตแรงงานดีขึ้น
 
พร้อมขอให้ภาครัฐยุตินโยบายละเมิดสิทธิแรงงาน สร้างระบบสวัสดิการสังคมอย่างเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ ยกเลิกการแปรรูป รัฐวิสาหกิจหรือแปลงสภาพรัฐวิสาหกิจทุกรูปแบบ และเร่งรัดการปฏิรูประบบประกันสังคม ให้มีความโปร่งใส่ เป็นธรรม
 
ขณะที่หลายจังหวัดร่วมกันจัดกิจกรรม เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติกันอย่างคึกคัก โดยแรงงานส่วนใหญ่ ต้องการให้รัฐบาลให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตแรงงาน ทั้งเรื่องสวัสดิการต่างๆ ตลอดจนการเอารัดเอาเปรียบจากนายจ้าง โดยเฉพาะการขึ้นค่าแรง 300 บาทตามที่รัฐบาลกำหนด
 
น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดงานวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2556 พร้อมรับข้อเรียกร้อง 11 ข้อจากตัวแทนผู้ใช้แรงงาน 
 
นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า เห็นด้วยกับการตั้งคณะทำงาน เพื่อบูรณาการความต้องการปัญหาแรงงาน ทั้งในและนอกระบบ รวมทั้งเรื่องสวัสดิการต่าง ๆ ให้เป็นเนื้อเดียวกัน ซึ่งต้องขอฝากให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ดูแลผู้ใช้แรงงานต่อไป 
 
นอกจากนี้รัฐบาลยังต้องติดตามและแก้ปัญหาคุณภาพชีวิตของผู้ใช้แรงงานให้ดีขึ้น โดยเฉพาะความเสี่ยงของการถูกเลิกจ้างในช่วงครึ่งปีแรก จากการปรับเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำพร้อมทบทวนข้อมูลของผู้ใช้แรงงานทุกคน ทั้งแรงงานในและนอกระบบ เพื่อภาครัฐจะได้ร่วมกันบูรณาการ เสริมสร้างความเข้มแข็ง และนำมาเป็นข้อมูลในการตอบโจทย์ข้อเรียกร้องต่าง ๆ ของผู้ใช้แรงงานที่ยังมีปัญหาอยู่


กลับขึ้นด้านบน