โพลนิด้า สำรวจพบคนเชื่อถือ "อำนาจตุลาการ" สูงสุดจากทั้ง 3 เสาการปกครองไทย

โพลนิด้า สำรวจพบคนเชื่อถือ "อำนาจตุลาการ" สูงสุดจากทั้ง 3 เสาการปกครองไทย

โพลนิด้า สำรวจพบคนเชื่อถือ "อำนาจตุลาการ" สูงสุดจากทั้ง 3 เสาการปกครองไทย

รูปข่าว : โพลนิด้า สำรวจพบคนเชื่อถือ "อำนาจตุลาการ" สูงสุดจากทั้ง 3 เสาการปกครองไทย

 โพลนิด้า สำรวจพบคนเชื่อถือ ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “ความคิดเห็นของคนไทย ต่อศาลรัฐธรรมนูญ” ในกลุ่มผู้มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ทั่วประเทศ ทุกภูมิภาค กระจายทุกระดับการศึกษาและอาชีพ เกี่ยวกับความเชื่อมั่นในการทำงานของอำนาจอธิปไตยและการออกกฎหมายการห้ามละเมิดอำนาจศาลรัฐธรรมนูญ

 จากผลการสำรวจ ถึงความไว้วางใจในการใช้อำนาจของอธิปไตยทั้ง 3 ฝ่าย พบว่า ประชาชน ร้อยละ 44.26 ระบุว่า ไว้วางใจฝ่าย   ตุลาการ (ศาลยุติธรรม, ศาลปกครอง, ศาลรัฐธรรมนูญ) มากที่สุด เพราะ มีความน่าเชื่อถือมากที่สุด เป็นที่พึ่งของประชาชนได้ รองลงมา     ร้อยละ  20.89  ระบุว่า เป็นฝ่ายบริหาร (รัฐบาล) เพราะน่าจะเข้าถึงประชาชนได้มากกว่า และทราบถึงความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชน   ร้อยละ  10.77 ระบุว่า เป็นฝ่ายนิติบัญญัติ (สส.,สว.) เพราะ มาจากการเลือกตั้งของประชาชน  ร้อยละ 10.61 ระบุว่า ไม่มีฝ่ายใดเลย และร้อยละ 13.48 ไม่แน่ใจ โดยประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 61.80 มีความพึงพอใจต่อการทำงานของศาลรัฐธรรมนูญที่ผ่านมาอยู่ในระดับ   ปานกลาง  รองลงมา ร้อยละ 15.63 อยู่ในระดับมาก และ ร้อยละ 14.75 อยู่ในระดับน้อย

ทั้งนี้  ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 61.64 ระบุว่า ความพยายามในการกดดันตุลาการศาลรัฐธรรมนูญให้ลาออกและการประกาศ     ไม่ยอมรับอำนาจศาลรัฐธรรมนูญ ของกลุ่ม นปช.  และสมาชิกพรรคเพื่อไทยนั้นเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสม ถือว่าเป็นการละเมิดตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ทำให้เกิดความไม่สงบในบ้านเมือง และเป็นการทำเพื่อผลประโยชน์ส่วนบุคคล รองลงมา  ร้อยละ 13.40 เห็นว่า เหมาะสม เพราะ ถือว่าเป็นเสียงของประชาชน ควรรับฟังความคิดเห็นของประชาชนบ้าง และร้อยละ 24.96 ไม่แน่ใจ
 
เมื่อถามว่าควรออกกฎหมายห้ามมิให้มีการละเมิดอำนาจศาลรัฐธรรมนูญ เช่นเดียวกับที่มีกฎหมายการห้ามละเมิดอำนาจ ศาลยุติธรรมหรือไม่ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 61.88 ระบุว่า ควรมีกฎหมายดังกล่าว เพราะ เป็นการปกป้องศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อให้          การตัดสินของศาลให้ถือเป็นที่สุด  ร้อยละ 18.50 ระบุว่า ไม่ควร เพราะ เห็นว่าเป็นองค์กรคนละส่วนกัน มีหน้าที่พิจารณาตัดสินคดีคนละส่วนกันกับศาลยุติธรรม และ ร้อยละ 19.62 ไม่แน่ใจ
รศ.พิชาย  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต อาจารย์ประจำคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร-ศาสตร์ (นิด้า) ได้ให้ทัศนะเกี่ยวกับผลการสำรวจในครั้งนี้เพิ่มเติมว่า  “จากผลสำรวจ สะท้อนให้เห็นว่า ประชาชนยังไว้วางใจฝ่ายตุลาการมากที่สุด แสดงให้เห็นถึงการทำงานที่ผ่านมานั้น  มีความเที่ยงตรง ตรงไปตรงมา ไม่มีอคติ การวินิจฉัยคดีต่างๆ รวดเร็ว ถูกต้อง ยุติธรรม และทำงาน  ได้อย่างมีประสิทธิผล จึงสอดคล้องกับความพึงพอใจของการทำงานที่อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนฝ่ายนิติบัญญัติ (สส.,สว.) ควรพึงสังวรในพฤติกรรมที่ประชาชนยังไม่ไว้วางใจให้มากขึ้น ดังนั้น หากจะทำอะไรต่อไปก็อาจจะทำให้ความเชื่อมั่นของประชาชนลดลง    ส่วนฝ่ายบริหารหรือฝ่ายรัฐบาลเองก็มักจะทำอะไรเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองเป็นหลัก

สำหรับประเด็นในเรื่องของการกดดันตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนั้น แสดงให้เห็นชัดเจนว่า ในสายตาของประชาชนมองว่าเป็นสิ่ง     ที่ไม่เหมาะสม ฝ่ายที่กดดันก็ควรจะระงับพฤติกรรมดังกล่าวเสีย จึงสอดคล้องกันกับความเห็นในเรื่องของการออกกฎหมายการห้ามละเมิดศาลรัฐธรรมนูญ เพราะที่ผ่านมาศาลรัฐธรรมนูญถูกวิพากษ์วิจารณ์ในหลายเรื่อง จึงควรมีกฎหมายคุ้มครองเพื่อมิให้เสียหลักนิติธรรม ดังนั้น ฝ่ายนิติบัญญัติ ควรฟังเจตนารมณ์ของประชาชนด้วย” 
 

 


กลับขึ้นด้านบน