จ.ยโสธร ตั้งศูนย์พยากรณ์อากาศชุมชนแห่งแรกในประเทศไทย

จ.ยโสธร ตั้งศูนย์พยากรณ์อากาศชุมชนแห่งแรกในประเทศไทย

จ.ยโสธร ตั้งศูนย์พยากรณ์อากาศชุมชนแห่งแรกในประเทศไทย

รูปข่าว : จ.ยโสธร ตั้งศูนย์พยากรณ์อากาศชุมชนแห่งแรกในประเทศไทย

จ.ยโสธร ตั้งศูนย์พยากรณ์อากาศชุมชนแห่งแรกในประเทศไทย จังหวัดยโสธร ได้มีการจัดตั้งศูนย์พยากรณ์อากาศชุมชนขึ้นเป็นแห่งแรกของประเทศไทย ซึ่งถือเป็นแหล่งข้อมูลการพยากรณ์อากาศเฉพาะท้องถิ่น ที่อาศัยความร่วมมือจากคนในพื้นที่เก็บข้อมูล และสภาพอากาศ ก่อนจะนำไปวางแผนทำการเกษตรเพื่อหลีกเลี่ยงผลผลิตได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติ เช่น จากภัยแล้ง หรือน้ำท่วม

นายเอี่ยม สมเพ็ง เกษตรกรตำบลบากเรือ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร จดข้อมูลสภาพอากาศจากมาตรวัดอากาศ ที่แสดงผล อุณภูมิ ความกดอากาศ  ทิศทางลม  รวมถึงการวัดระดับน้ำฝนในแต่ละวัน   เพื่อเก็บข้อมูลสภาพอากาศ ส่งให้กับศูนย์พยากรณ์อากาศชุมชน

ข้อมูลสภาพอากาศที่จดบันทึกไว้ ในแต่ละวัน รวมถึงข้อความเอสเอ็มเอส การพยากรณ์อากาศของอำเภอมหาชนะชัยล่วงหน้า 7 วัน ทำให้เอี่ยมสามารถวางแผนปลูกข้าวอินทรีย์ได้อย่างเป็นระบบ เพราะเขาสามารถคาดการณ์ว่าฝนจะตกช่วงใดก่อนลงมือปักดำเพื่อป้องกันผลผลิตเสียหาย

 
การวางแผนทำการเกษตรโดยใช้ข้อมูลพยากรณ์อากาศ คือสิ่งที่เอี่ยมรวมถึงเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ในจังหวัดยโสธรนำมาปรับใช้ ควบคู่กับการจัดการระบบน้ำในพื้นที่ จนสามารถแก้ปัญหาผลผลิตทางการเกษตรได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติ หลังได้รับการส่งเสริมจากองค์กรเอกชนและศูนย์จัดการความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จัดตั้งศูนย์พยากรณ์อากาศชุมชนแห่งแรกของประเทศ ที่จังหวัดยโสธร เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลสภาพอากาศเฉพาะท้องถิ่น

การทำงานของศูนย์พยากรณ์อากาศชุมชนจะให้คนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการเก็บข้อมูลสภาพอากาศในท้องถิ่นของตนเอง ก่อนจะส่งข้อมูลไปศูนย์จัดการความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ เพื่อวิเคราะห์สภาพอากาศแต่ละพื้นที่และส่งเป็นข้อความเอสเอ็มเอสให้กับเกษตกรที่เข้าร่วมโครงการ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง

ปัจจุบันการเผยแพร่ข้อมูลของศูนย์พยากรณ์อากาศชุมชนจังหวัดยโสธร มีเครือข่ายอยู่ในอำเภอกุดชุม มหาชนะชัย และอำเภอเลิงนกทา นักวิจัยศูนย์จัดการความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ระบุว่าการจัดตั้งศูนย์พยากรณ์อากาศชุมชน ต้องคำนึงถึงความต้องการของคนในชุมชนเป็นหลัก เพราะกระบวนการทำงานต้องอาศัยคนในพื้นที่เก็บข้อมูล  รวมถึงเกษตรกรต้องมีความพร้อมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการทำการเกษตรเพื่อให้เข้ากับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง


กลับขึ้นด้านบน