“ตำบลนครป่าหมาก” ชุมชนตัวอย่างรับมือภัยพิบัติ

“ตำบลนครป่าหมาก” ชุมชนตัวอย่างรับมือภัยพิบัติ

“ตำบลนครป่าหมาก” ชุมชนตัวอย่างรับมือภัยพิบัติ

รูปข่าว : “ตำบลนครป่าหมาก” ชุมชนตัวอย่างรับมือภัยพิบัติ

“ตำบลนครป่าหมาก” ชุมชนตัวอย่างรับมือภัยพิบัติ ชาวตำบลนครป่าหมาก อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก เป็นตัวอย่างชุมชนรับมือภัยพิบัติ ด้วยการตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำ เพื่อวิเคราะห์ถึงปัญหา และประเมินสถานการณ์ ในการป้องกันช่วยเหลือช่วงอุทกภัย นอกจากการเตรียมจุดอพยพ หากเกิดภัยพิบัติแล้ว ยังได้เตรียมพื้นที่การเกษตร สำรวจเครื่องมือในการควบคุมน้ำให้อยู่สภาพพร้อมใช้งาน

แผนที่ สามมิติ ที่แสดงให้เห็นถึงสภาพภูมิประเทศ, ที่ตั้งของบ้านเรือน, และสถานที่สำคัญต่างๆ ในพื้นที่ตำบลนครป่าหมาก อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก เป็นเครื่องมือที่คณะกรรมการบริหารจัดการน้ำตำบลนครป่าหมาก ใช้วิเคราะห์ถึงปัญหา ประเมินสถานการณ์ในการป้องกัน และ ช่วยเหลือหากเกิดภัยพิบัติ โดยเฉพาะอุทกภัยที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง

ประตู ระบายน้ำสามเรือน เป็นจุดแรกที่คณะกรรมการบริหารจัดการน้ำ ตำบลนครป่าหมาก เห็นว่า ต้องซ่อมแซมอย่างเร่งด่วน เพราะชำรุด จนไม่สามารถรองรับน้ำหลากในช่วงฤดูฝนได้

พื้นที่สูง เช่น วัด, โรงเรียน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 7 แห่ง ก็ถูกเตรียมเป็นจุดอพยพ หากเกิดภัยพิบัติ

นอกจากนี้ องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น หรือไจก้า ได้เข้ามาส่งเสริมเตรียมพื้นที่ทำการเกษตรที่สามารถโยกย้ายได้ง่าย เพื่อให้ชาวบ้านสามารถปรับตัว อยู่ร่วมกับภัยพิบัติได้

แผนและ แนวปฏิบัติของชาวตำบลนครป่าหมาก ถือเป็นอีกรูปแบบหนึ่ง ที่อาจขยายผลไปสู่ท้องถิ่นอื่นๆ เพื่อปรับใช้ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ ความแปรปรวนของสภาพอากาศในปัจจุบัน โดยเฉพาะการช่วยให้ประชาชนเตรียมความพร้อม เพื่อรับมือกับภัยพิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ


กลับขึ้นด้านบน