สมเด็จพระบรมฯเสด็จพระราชพิธีวันพืชมงคล

สมเด็จพระบรมฯเสด็จพระราชพิธีวันพืชมงคล

สมเด็จพระบรมฯเสด็จพระราชพิธีวันพืชมงคล

รูปข่าว : สมเด็จพระบรมฯเสด็จพระราชพิธีวันพืชมงคล

สมเด็จพระบรมฯเสด็จพระราชพิธีวันพืชมงคล สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในการพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2556

เวลา 8.39 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2556 ณ พลับพลาพิธีท้องสนามหลวง โอกาสนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา โดยเสด็จด้วย

พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เป็นพิธีพราหมณ์ กำหนดจัดขึ้นในเดือนหกของทุกปี ซึ่งเป็นระยะเวลาเหมาะสมที่จะเริ่มต้นการทำนาแต่ไม่ได้กำหนดวันที่แน่นอน จัดขึ้นในวันที่มีฤกษ์ยามที่เหมาะสมต้องตามประเพณี โดยเป็นพระราชพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคลและบำรุงขวัญเกษตรกร

ในปีนี้ ผู้ทำหน้าที่เป็นพระยาแรกนา คือ นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ตั้งสัตยาอธิษฐานเสี่ยงทาย หยิบผ้านุ่งแต่งกาย ได้ยาว 4 คืบไปประกอบพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ โหรหลวงพยากรณ์ว่า น้ำจะมากสักหน่อย นาในที่ดอนจะได้ผลบริบูรณ์ดี นาในที่ลุ่มอาจจะเสียหายบ้าง ได้ผลไม่เต็มที่ ส่วนพระโคที่ใช้ในการพระราชพิธีฯ ได้แก่ พระโคฟ้าและพระโคใส ผลการเสี่ยงทายพระโคกินข้าวโพดและหญ้า โหรหลวงพยากรณ์ว่า ธัญญาหาร ผลาหาร จะบริบูรณ์ดี และน้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควร พร้อมด้วยธัญญาหาร ผลาหาร ภักษาหาร มังสาหาร จะอุดมสมบรูณ์ดี

โอกาสนี้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระราชทานโล่รางวัลแก่เกษตรกรดีเด่น สถาบันเกษตรและสหกรณ์ดีเด่น รวมทั้งปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ที่ผ่านการคัดเลือก ทั้งนี้ตั้งแต่ปี 2509 คณะรัฐมนตรี มีมติให้วันพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เป็น "วันเกษตรกร" ประจำปี เพื่อให้ผู้มีอาชีพทางการเกษตร ได้ร่วมพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่อาชีพทางเกษตรกรรม ซึ่งเป็นอาชีพหนึ่งที่มีความสำคัญยิ่งต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศชาติ


กลับขึ้นด้านบน