สมเด็จพระเทพฯ ให้โอวาท บัณฑิต มศว ต้องเข้าใจความแตกต่างของเพื่อนร่วมงาน

สมเด็จพระเทพฯ ให้โอวาท บัณฑิต มศว ต้องเข้าใจความแตกต่างของเพื่อนร่วมงาน

สมเด็จพระเทพฯ ให้โอวาท บัณฑิต มศว ต้องเข้าใจความแตกต่างของเพื่อนร่วมงาน

รูปข่าว : สมเด็จพระเทพฯ ให้โอวาท บัณฑิต มศว ต้องเข้าใจความแตกต่างของเพื่อนร่วมงาน

สมเด็จพระเทพฯ ให้โอวาท บัณฑิต มศว ต้องเข้าใจความแตกต่างของเพื่อนร่วมงาน ตรัสให้บัณฑิตต้องฝึกเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในที่ทำงาน ลดความขัดแย้ง ความสุขและกำลังใจจะเกิด

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี มีพระราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ประจำปีการศึกษา 2554 โดยมีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา จำนวน 3 ,718 คน ซึ่งมีผู้ที่สำเร็จการศึกษาปริญญาเอก ปริญญาโท และประกาศนียบัตรบัณฑิตศึกษา เมื่อวันที่ 16 พ.ค. ที่ มศว องครักษ์ จ.นครนายก โดยพระราชโชวาท มีใจความตอนหนึ่งว่า "บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาแล้ว ย่อมมีความหวังตั้งใจอยู่ทั่วไปที่จะประกอบอาชีพการงานให้สำเร็จผลประโยชน์ แต่เมื่อออกไปทำงานร่วมกับคนหมู่มาก ก็จะพบว่าคนเราแต่ละคน ย่อมมีความคิดเห็นแตกต่างกัน ยากที่จะให้เสมอเหมือนกันได้ บัณฑิตจึงต้องสังวรระวังที่จะไม่ให้ความคิดเห็นที่แตกต่างกัน เกิดเป็นปัญหาข้อขัดแย้งขึ้นได้ เพราะสิ่งนี้จะเป็นอุปสรรคข้อขัดข้องอย่างสำคัญในการทำงาน และทำให้บุคคลเกิดความท้อถอยย่อหย่อนในการปฏิบัติหน้าที่ จนท้ายที่สุดก็อาจจะทำให้เสียทั้งคนเสียทั้งงาน"

 
" ดังนั้นบัณฑิตจึงต้องพยายามเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับทุกคนทุกฝ่าย ยอมรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างกันด้วยเหตุด้วยผล ด้วยความอดทนและอดกลั้น พร้อมทั้งตั้งใจปฏิบัติงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบของตนให้ดีที่สุด และให้ประสานสอดคล้องกัน หากบัณฑิตนำสิ่งที่พูดนี้ไปพิจารณาให้เข้าใจ และยึดถือเป็นหลักในการทำงานร่วมกับผู้อื่น แต่ละคนก็จะสามารถปฏิบัติภาระหน้าที่ให้ดำเนินไปได้โดยราบรื่น และสำเร็จผลเป็นประโยชน์เป็นความเจริญทั้งแก่ตนเองและส่วนรวมได้ดังที่ตั้งใจปรารถนา"


กลับขึ้นด้านบน