คำถามที่ "ประชาชน" ควรรู้ทิศทาง? ธุรกิจ "โรงพยาบาลเอกชนจะไปทางไหน"

คำถามที่ "ประชาชน" ควรรู้ทิศทาง? ธุรกิจ "โรงพยาบาลเอกชนจะไปทางไหน"

คำถามที่ "ประชาชน" ควรรู้ทิศทาง? ธุรกิจ "โรงพยาบาลเอกชนจะไปทางไหน"

รูปข่าว : คำถามที่ "ประชาชน" ควรรู้ทิศทาง? ธุรกิจ "โรงพยาบาลเอกชนจะไปทางไหน"

คำถามที่ กลุ่มแพทย์ชนบท นำเสนอรายงานประจำปี ของสมาคมโรงพยาบาลเอกชน ที่เสนอต่อรัฐบาล เมื่อปี 2555

 ระบุ แผนการดำเนินงานด้านสาธารณสุขโดยภาพรวม ที่คณะกรรมการบริหาร (บอร์ด) เป็นกลุ่มธุรกิจ กลุ่มนักการเมืองเข้ามามีบทบาทกำหนดนโยบาย จะก่อให้เกิดอำนาจการดำเนินการด้านธุรกิจสูงขึ้น และจะเกิดการผูกขาดหรือไม่ อย่างไร? เป็นการตั้งคำถามจากบุคลากรการแพทย์และสาธารณสุข รวมถึงแพทยชนบท

 
โดยเนื้อหาในรายงานระบุว่า ".......ปัจจุบันมีโรงพยาบาลเอกชน 321 แห่ง มีเตียงให้บริการรวม 32,828 เตียง โดยมีการจ้างงานประมาณ 200,000 คน ก่อให้เกิดรายได้ในอุตสาหกรรมประมาณ 150,000 ล้านบาทต่อปี ให้บริการผู้ใช้บริการประมาณ 55 ล้านครั้ง/ปี มีชาวต่างชาติที่ตั้งใจมารักษา 1.5 ล้านครั้งจาก 200 ประเทศทั่วโลก มีสัดส่วนของทรัพยากรหรือการให้บริการประมาณ 25-30%ของประเทศ
 
โรงพยาบาลเอกชนเป็นทางเลือกอันดับต้นๆ ของผู้จ่ายค่ารักษาพยาบาลด้วยตนเอง ผู้มีประกันสุขภาพเอกชน หรือ ผู้ประกันตนของกองทุนประกันสังคม โรงพยาบาลเอกชนเป็นผู้มีส่วนสำคัญในระบบบริการสาธารณสุข ยิ่งในระยะ 10 ปีหลัง ผลงานและชื่อเสียงกระจายไปทั่วโลกจนมีชาว ต่างชาติมาใช้บริการ โรงพยาบาลเอกชนจึงกลายเป็นผู้มีบทบาทสำคัญต่อระบบบริการสุขภาพและการพัฒนาของประเทศที่ไม่ต้องใช้เงินรัฐจากภาษีอาการ....."
 ** อ่านรายละเอียดในไฟล์ PDF **


กลับขึ้นด้านบน