มติครม.ย้าย"เเพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์ " เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม

มติครม.ย้าย"เเพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์ " เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม

มติครม.ย้าย"เเพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์ " เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม

รูปข่าว : มติครม.ย้าย"เเพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์ " เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม

 มติครม.ย้าย คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแต่งตั้งธีรัตถ์เป็นโฆษกรัฐบาล และย้ายแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์ ไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม

ร.ท.หญิงสุนิสา เลิศภควัตน์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ว่านายวราเทพ รัตนากร รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แจ้งให้คณะรัฐมนตรีรับทราบถึงการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 29-31 พฤษภาคม 2556 ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีกำชับคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องให้เตรียมความพร้อมชี้แจงกรณีมีข้อซักถาม

โดยวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2556  จะเป็นการอภิปรายในส่วนของสภาผู้แทนราษฎร และวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 จะเป็นของวุฒิสภา ซึ่งจะมีการถ่ายทอดสดผ่านสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย และคาดว่าจะปิดสมัยประชุมในวันที่ 1 มิถุนายน 2556

นอกจากนี้ ที่ประชุม ครม. มีมติแต่งตั้งข้าราชการการเมือง จำนวน 12 ราย  ได้แก่ 1.นายอรพงศ์ เทียนเงิน รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง 2.นายทศพร เสรีรักษ์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง ของนายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 3.นายประทวนเขียวฤทธิ์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง ของนายปลอดประสพ สุรัสวดี รองนายกรัฐมนตรี 4.นายพศ อดิเรกสาร ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี ของนายปลอดประสพ สุรัสวดี รองนายกรัฐมนตรี 5.นายธานี ยี่สาร ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ของนายวราเทพ รัตนากร รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 6.นายธีรัตถ์ รัตนเสวี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 7.นายแสวง ฤกษ์จรัล เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ของนายวราเทพ รัตนากร รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 8.นายอุดม ชลสิริรุ่งสกุล 9.นายสิงห์ทอง บัวชุม 10.นายจุติพงษ์ พุ่มมูล 11.นายเอกกฤษ อุณหกานต์ และ 12.นายสุรชาติ ตันติธนไพศาล ดำรงตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

และ ครม.มีมติอนุมัติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนกระทรวงยุติธรรม จำนวน 2 ราย ดังนี้ 1.แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการ และตำแหน่งที่ปรึกษาคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปก.กปต.) 2. พ.ท.เอนก ยมจินดา ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์

และได้อนุมัติแต่งตั้งข้าราชการการเมืองกระทรวงคมนาคมให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม จำนวน 2 ราย ดังนี้ 1.นายสุชาติ ลายน้ำเงิน 2.นายจิรัฏร์ นิธิอนันตภร

ขณะเดียวกัน ที่ประชุม ครม.เห็นชอบตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอให้ นพ.วิทิต อรรถเวชกุล ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม ออกจากตำแหน่งด้วย


กลับขึ้นด้านบน