คุณภาพ 3G ยังต่ำกว่าประกาศ กสทช.

คุณภาพ 3G ยังต่ำกว่าประกาศ กสทช.

คุณภาพ 3G ยังต่ำกว่าประกาศ กสทช.

รูปข่าว : คุณภาพ 3G ยังต่ำกว่าประกาศ กสทช.

คุณภาพ 3G ยังต่ำกว่าประกาศ กสทช. อนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ระบุว่า บริษัทผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ ยังทำผิดเงื่อนไขใบอนุญาต เนื่องจากโปรโมชั่น ที่กำหนดความเร็วเฉลี่ยของการใช้งานในระบบ 3 จีต่ำกว่าที่กำหนดไว้ใน ประกาศกสทช. โดยมีข้อมูลว่า บางรายให้บริการในระดับความเร็วที่ต่ำมาก คือ 64 กิโลบิตต่อวินาที จากที่กำหนดให้ต้องไม่ต่ำกว่า 345 กิโลบิตต่อวินาที

 ที่ประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ระบุถึงข้อมูลที่พบว่า ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ ยังไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่ 3 ในประเด็นคุณภาพการให้บริการและการคุ้มครองผู้ใช้บริการ ซึ่งระบุว่า ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดให้มีการควบคุมคุณภาพบริการให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง

 
ซึ่งตามประกาศกสทช. เรื่อง มาตรฐานของคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคม ประเภทข้อมูลสำหรับโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ระบุว่า ความเร็วเฉลี่ยในการส่งข้อมูลของบริการ 3จี ต้องไม่ต่ำกว่า 345 กิโลบิตต่อวินาที และความเร็วในการอัปโหลดต้องไม่ต่ำกว่า 153 กิโลบิตต่อวินาที
 
แต่จากข้อมูลรายการส่งเสริมการขาย หรือโปรโมชั่นใหม่เพื่อให้บริการ 3 จี ของผู้ให้บริการ พบว่าอัตราความเร็วในการรับส่งข้อมูลต่ำกว่า ที่กำหนดตามประกาศกสทช. โดยพบว่า ได้กำหนดอัตรารับรองในการรับส่งข้อมูลขั้นต่ำ ต่ำลงกว่าเมื่อครั้งเป็นบริการ 2G คือ อัตราความเร็วในการรับส่งข้อมูลขั้นต่ำเหลือเพียง 64.128 และ 256 กิโลบิตต่อวินาที เท่านั้น
 
กรณีนี้ นางเดือนเด่น นิคมบริรักษ์ อนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการโทรคมนาคม ระบุว่า ควรมีการกำหนดค่าต่ำสุดของแพ็คเกจที่เป็นมาตรฐานไว้ และหากพบว่า มีการใช้บริการเกินกว่าแพ็คเกจ ก็ควรมีการแจ้งเตือนกันผู้ใช้บริการรับทราบ เพื่อป้องกันปัญหาค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นโดยไม่ทราบสาเหตุ
 
นอกจากนี้อนุกรรมการฯ ยังได้มีการหารือเกี่ยวกับบริการ 3จี ในหลายประเด็น ซึ่งที่ประชุมได้มีมติสนับสนุนการดำเนินการของกสทช. กรณีเร่งรัดเพื่อให้เกิดการลดค่าบริการ 3 จีลงร้อยละ 15 ให้กับผู้บริโภค หลังพบว่าลูกค้ารายเดิมที่เคยใช้บริการ 3 จีภายใต้โครงข่าย 2 จีนั้น มีการลดค่าบริการให้จริง แต่บริษัทมิได้แจ้งรายละเอียดสิทธิประโยชน์ให้ผู้ใช้บริการทราบ เช่น ลดค่าบริการให้ลูกค้าจาก 699 บาทเหลือ 499 บาท แต่ไม่แจ้งสิทธิประโยชน์ให้ทราบ ลดค่าบริการให้จริงแต่ก็ลดสิทธิประโยชน์ลงด้วย เช่น เคยใช้บริการเสียงได้ 400 นาทีถูกลดเหลือ 300 นาที หรือยังไม่ดำเนินการลดค่าบริการให้กับผู้ใช้บริการเลย
นอกจากนี้ ยังพบปัญหาการไม่โอนย้ายเงินคงเหลือในระบบให้ ในกรณีการโอนย้ายบริการจาก 2 จีไป 3 จี ของผู้ใช้บริการระบบเติมเงิน หรือกรณีการโอนย้ายเครือข่ายแล้วไม่สามารถใช้บริการได้ เมื่อผู้ใช้บริการต้องการโอนย้ายไปผู้ให้บริการรายใหม่ แต่บริษัทไม่ดำเนินการให้โดยอ้างว่าต้องอยู่กับผู้ให้บริการรายเดิม 90 วัน ซึ่งประกาศกสทช. ไม่เคยกำหนดให้ผู้ใช้บริการต้องกับอยู่ผู้ให้บริการรายเดิม 90 วัน แต่ผู้ใช้บริการสามารถโอนย้ายเครือข่ายเมื่อใดก็ได้ นอกจากนี้ ยังพบปัญหาความครอบคลุมของพื้นที่ให้บริการ เช่น มีการประชาสัมพันธ์ แต่ไม่มีการให้บริการในพื้นที่นั้น เป็นต้น 
 


แท็ก

กลับขึ้นด้านบน