อีกไฟไหม้ฟาง จาก บทเรียน ไฟดับ 14 จังหวัดภาคใต้

อีกไฟไหม้ฟาง จาก บทเรียน ไฟดับ 14 จังหวัดภาคใต้

อีกไฟไหม้ฟาง จาก บทเรียน ไฟดับ 14 จังหวัดภาคใต้

รูปข่าว : อีกไฟไหม้ฟาง จาก บทเรียน ไฟดับ 14 จังหวัดภาคใต้

อีกไฟไหม้ฟาง จาก บทเรียน ไฟดับ 14 จังหวัดภาคใต้ ไฟดับ 14 จังหวัดภาคใต้ เมื่อวันที่ 21 พ.ค. 56 คาดว่าจะเป็นไฟไหม้ฟาง เหมือนกรณีไฟไหม้ ซานติก้าผับ เมื่อวันที่ 1 ม.ค. 52 เช่นกัน ที่ผู้เกี่ยวข้องไม่สนใจจะทำอะไร สื่อมวลชนก็ไม่ได้สนใจให้ความรู้ประชาชน และ ผู้บริโภคก็อยู่ในสภาวะเสี่ยงต่อไป

 นายกิตติ สุขุตมตันติ เลขานุการ คณะกรรมการมาตรฐานการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ของ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) เผยว่า วสท. ได้ร่วมกับ สมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย , กรมโยธาธิการและผังเมือง , สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร และ สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย ในการจัดทำ มาตรฐานระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและโคมไฟฟ้าป้ายทางออก ที่เรียกรหัสย่อว่ามาตรฐาน วสท. 2004 โดยจัดทำแล้วเสร็จ และเริ่มใช้ในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 

 
โดยมาตรฐานกำหนดให้ หากเกิดกรณีไฟดับแล้ว อาคารต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น โรงงาน สำนักงาน ศูนยการค้า โรงแรม โรงพยาบาล โรงเรียน สถานบันเทิง ร้านอาหาร คอนโด ฯ ต้องติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน ที่ให้ระดับความส่องสว่างที่พื้นกึ่งกลางทางหนีไฟ ไม่น้อยกว่า 1 ลักซ์  เพื่อให้ผู้อยู่ในอาคารสามารถอพยพหนีภัยออกจากอาคารได้อย่างปลอดภัยหากเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น ไฟไหม้ ไฟดับ  ซึ่งเป็นความปลอดภัยขั้นต่ำของอาคารตามกฎหมาย ( กฎหมายปัจจุบัน เช่น กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 ) 
 
และมาตรฐาน วสท. 2004 มาตรฐานระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและโคมไฟฟ้าป้ายทางออก ยังได้กำหนดให้ต้องติดตั้งโคมไฟฟ้าป้ายทางออกที่เหนือประตูทางออก และ ตลอดเส้นทางหนีไฟ โดยใช้รูปสัญลักษณ์คนก้าวขาผ่านประตูพร้อมกับลูกศร ซึ่งเป็นสัญลักษณ์รูปภาพตามมาตรฐานสากล ISO อันจะเป็นสัญลักษณ์ที่คนทุกชาติ ทุกภาษาเห็นรูปภาพแล้วจะเข้าใจได้ตรงกันว่านี่คือ ป้ายบอกทางออก หรือบางคนเรียกว่า ป้ายบอกทางหนีไฟ
 
โดยมาตรฐานกำหนดการติดตั้งโคมไฟฟ้าป้ายทางออก ที่เส้นทางเดินหรือเส้นทางหนีไฟ ไว้ว่า หากสัญลักษณ์รูปภาพใหญ่ขนาดสูง 10 ซม. ก็ต้องติดตั้งโคมไฟป้ายทางออกตามทางหนีไฟทุกระยะไม่เกิน 24 เมตร แต่หากระยะห่างไกลเกินกว่านั้นก็สามารถเลือกใช้โคมไฟป้ายทางออกที่มีขนาดรูปภาพใหญ่ขึ้นเป็น 15 ซม. สำหรับระยะห่างได้ถึง 36 เมตร หรือ เลือกใช้สัญลักษณ์ใหญ่ 20 ซม. ก็สามารถติดระยะห่างได้ถึง 48 เมตร เป็นต้น
 
นายกิตติ กล่าวเสริมว่า วิธีการสังเกตว่าอาคารที่เราเข้าไปใช้อาคารนั้น จะดูรู้ได้อย่างไรว่าอาคารมีความปลอดภัยของระบบป้องกันอัคคีภัยที่ดีหรือไม่ ก็สามารถสังเกตได้อย่างง่าย คือ อาคารนั้นควรมีการติดตั้งโคมไฟฟ้าป้ายทางออกที่เหนือประตูทางออก และ ควรมีโคมไฟฟ้าป้ายทางออกที่มองเห็นได้ในระยะไม่เกิน 24 เมตรจากจุดที่เราอยู่ และ โคมไฟฟ้าป้ายทางออกต้องส่องสว่างตลอดเวลาที่มีคนใช้งานอยู่ในอาคาร แต่ถ้าหากจากจุดที่เรายืนอยู่ เหลียวซ้าย แลขวา มองรอบตัว แล้วยังมองไม่เห็นโคมไฟฟ้าป้ายทางออกในระยะ 24 เมตรแล้ว ก็สันนิษฐานในเบื้องต้นได้เลยว่า อาคารดังกล่าวมีระบบป้องกันอัคคีภัยไม่ได้ตามมาตรฐาน และ ผู้ใช้อาคารก็จะมีความเสี่ยงภัยต่อชีวิตหากเข้าไปใช้บริการหรือทำงานในอาคารดังกล่าว เพราะถ้าหากเกิดไฟไหม้ ไฟดับแล้ว เขาจะไม่รู้เลยว่าควรจะออกจากอาคารได้ด้วยเส้นทางใด
                
แต่จากเหตุการณ์ไฟไหม้ซานติก้าผับ ซึ่งไม่มีการติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและโคมไฟฟ้าป้ายทางออกตามมาตรฐาน แม้เกิดความสูญเสียชีวิตมากมาย แต่คนไทยก็ยังไม่ได้เรียนรู้บทเรียนจากการสูญเสียดังกล่าว ร้านอาหาร สถานบริการอื่น ๆ อาคารต่าง ๆ ก็ไม่สนใจติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและโคมไฟฟ้าป้ายทางออกตามกฎหมาย และ จากเหตุการณ์ไฟดับ 14 จังหวัดภาคใต้ ก็คาดได้ว่า เราก็จะเห็นและได้รู้ว่า มีอาคารอีกเป็นจำนวนมาก ที่ไม่สนใจติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและโคมไฟฟ้าป้ายทางออกเพื่อความปลอดภัยของชีวิตผู้มาใช้บริการอาคาร แม้จะมีกฎหมายบังคับก็ตามจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่สื่อมวลชนควรให้ความรู้แก่ประชาชน เพื่อให้ผู้บริโภคมีความรู้ว่าควรจะไปใช้บริการอาคารที่ไม่สนใจติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและโคมไฟฟ้าป้ายทางออก เพื่อความปลอดภัยของชีวิตผู้ใช้อาคารหรือไม่
 
อนึ่งสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ก็ได้สนับสนุนความปลอดภัยของชีวิตคน โดยการจัดทำมาตรฐาน มอก. ของผลิตภัณฑ์โคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน และ โคมไฟฟ้าป้ายทางออก โดยการเลือกซื้อโคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินควรเป็นโคมไฟที่มีคุณภาพ เช่น ได้ผ่านมาตรฐาน มอก. 1102-2538 โคมไฟฟ้าฉุกเฉินชุดเบ็ดเสร็จ
 
ส่วนการเลือกซื้อโคมไฟฟ้าป้ายบอกทางหนีไฟที่ดี ควรได้มาตรฐาน มอก. 2430-2552 โคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉินชนิดส่องสว่างจากภายในสำหรับอาคาร และ การติดตั้งก็ควรต้องได้ตามมาตรฐาน มอก. 2539-2554 มาตรฐานการติดตั้งโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉินชนิดส่องสว่างจากภายในสำหรับอาคาร
 
ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ www.eit.or.th  e-mail : sarocha.psu@gmail.com หรือ สมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย www.TIEAThai.org  e-mail : tiea_association@hotmail.com


กลับขึ้นด้านบน