กระทรวงทรัพย์ฯชง ครม.เสนอ"ท่าทีฝ่ายไทย" ถ้าเขมรนำ"พระวิหาร"หารือในเวทีมรดกโลก

กระทรวงทรัพย์ฯชง ครม.เสนอ"ท่าทีฝ่ายไทย" ถ้าเขมรนำ"พระวิหาร"หารือในเวทีมรดกโลก

กระทรวงทรัพย์ฯชง ครม.เสนอ"ท่าทีฝ่ายไทย" ถ้าเขมรนำ"พระวิหาร"หารือในเวทีมรดกโลก

รูปข่าว : กระทรวงทรัพย์ฯชง ครม.เสนอ"ท่าทีฝ่ายไทย" ถ้าเขมรนำ"พระวิหาร"หารือในเวทีมรดกโลก

กระทรวงทรัพย์ฯชง ครม.เสนอ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำหนด 5 ประเด็นเข้าครม. หากกัมพูชานำประเด็นปราสาทพระวิหารเข้าที่ประชุมมรดกโลก ขณะที่กระทรวงมหาดไทยขอความเห็นชอบโครงการแก้ไขปัญหาการจราจรฝั่งธนบุรี

การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ (28พ.ค.56) ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุม มีวาระที่น่าสนใจ อาทิ นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เตรียมเสนอที่ประชุมครม.ให้พิจารณาร่างข้อหารือของฝ่ายไทย ในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 37 ที่จะมีขึ้นที่กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา ระหว่างวันที่ 16-26 มิ.ย. ทั้งนี้ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการแห่งชาติ ว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก ได้กำหนดท่าทีของประเทศไทยในประเด็นปราสาทพระวิหาร หากกัมพูชามีการหยิบยกขึ้นมาหารือใน 5 ประเด็นคือ 

 
1. หากคณะกรรมการมรดกโลกยืนยัน ที่จะพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับดินแดนและอธิปไตย เหนือดินแดนของไทย ให้ไทยคัดค้าน หรือไม่ร่วมประชุม
 
2. หากมีการพิจารณา และมีผลกระทบกระเทือนต่ออธิปไตยของไทย จะไม่ให้ความร่วมมือในการดำเนินการตามมติดังกล่าว โดยจะยึดถืออธิปไตยของชาติเป็นสำคัญเหนือสิ่งอื่นใด และจะดำเนินการตามขบวนการภายในของประเทศต่อไป 
 
3. ในกรณีที่มีการส่งผู้เชี่ยวชาญเข้าไปสำรวจพื้นที่บริเวณตัวปราสาท ไทยควรให้เหตุผลว่าเป็นการกระทำที่ขัดต่อคำสั่งมาตรการชั่วคราวของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศซึ่งระบุว่า ให้ทั้งสองฝ่ายงดเว้นการกระทำใดๆ ที่ทำให้ข้อพิพาทในศาลฯ ทวีความรุนแรง หรือแก้ไขได้ยากขึ้น จนกว่าศาลฯ จะมีคำสั่งตัดสินในคดีตีความปราสาทพระวิหาร ปี พ.ศ. 2505 รวมทั้งควรรอผลการสำรวจ และจัดทำหลักเขตแดนในกรอบของคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมไทยกัมพูชา (JBC) และควรเสนอให้ปราสาทพระวิหารออกจากกลไกการติดตามตรวจสอบ เนื่องจากไม่มีความคืบหน้าในการดำเนินการ
 
4. กรณีที่วาระเงินช่วยเหลือจากเงินกองทุนมรดกโลก มีการให้การสนับสนุนกัมพูชา เพื่อกิจกรรมใดๆ ที่เป็นการดำเนินการในพื้นที่ของไทย ควรคัดค้าน และขอให้ศูนย์มรดกโลกและ หรือคณะกรรมการมรดกโลกตรวจสอบการใช้เงินกองทุนมรดกโลกของกัมพูชาที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์เพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟู บูรณะแหล่งมรดกโลก เช่น การซ่อมแซมตลาดบริเวณเชิงบันไดนาค หรือปรับปรุงกิจกรรมอื่นๆ ของกัมพูชา
 
5. กรณีปราสาทพระวิหารอาจปรากฏในวาระที่ 7 B: State of Conservation of World Heritage Properties Inscribed on the World Heritage List หรือสถานภาพการอนุรักษ์แหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมปราสาทพระวิหาร โดยกัมพูชา อาจเสนอเป็นวาระเพิ่มเติมเข้ามา 
 
ดังนั้น ไทยควรเตรียมความพร้อมในการพิจารณาร่างข้อตัดสินใจ และตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารต่างๆ เช่น สรุปรายงานการอนุรักษ์ปราสาทโดยศูนย์มรดกโลก เพื่อโต้แย้งหรือชี้แจงทำความเข้าใจกับประเทศสมาชิกคณะกรรมการมรดกโลก หากมีการพิจารณาร่างข้อตัดสินใจ 
 
กระทรวงมหาดไทยขอความเห็นชอบโครงการแก้ไขปัญหาการจราจรฝั่งธนบุรี ย่านศิริราช ย่านบ้านช่างหล่อและย่านอรุณอัมรินทร์ ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งตามความเห็นของสำนักงบประมาณ ดังนี้ 1. โครงการต่อขยายสะพานอรุณอัมรินทร์พร้อมทางขึ้น – ลง และทางยกระดับข้ามแยกศิริราช ในวงเงิน 1,300 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี / 2.โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรของถนนสุทธาวาส และสะพานข้ามถนนจรัญสนิทวงศ์ ในวงเงิน 350 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี 
 
ขณะที่กระทรวงศึกษาธิการขออนุมัติพระราชบัญญัติวิทยาลัยชุมชนกำหนดห้ามไม่ให้วิทยาลัยปฏิเสธการรับบุคคลเข้าศึกษาในวิทยาลัยหรือยุติหรือชะลอการศึกษาของนักศึกษาด้วยเหตุเพียงว่าผู้นั้นขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับหลักเกณฑ์การพิจารณาว่านักศึกษาผู้ใดเป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้เป็น ไปตามระเบียบที่สภาสถาบันกำหนด


กลับขึ้นด้านบน