“การบริหารทรัพยากรบุคคล: ความเชื่อมโยงที่จำเป็นต้อง ต่อให้ติด”

“การบริหารทรัพยากรบุคคล: ความเชื่อมโยงที่จำเป็นต้อง ต่อให้ติด”

“การบริหารทรัพยากรบุคคล: ความเชื่อมโยงที่จำเป็นต้อง ต่อให้ติด”

รูปข่าว : “การบริหารทรัพยากรบุคคล: ความเชื่อมโยงที่จำเป็นต้อง ต่อให้ติด”

“การบริหารทรัพยากรบุคคล: ความเชื่อมโยงที่จำเป็นต้อง ต่อให้ติด” เฮย์กรุ๊ป ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านการบริหารองค์กร มีบทความน่าสนใจเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล ช่วยแนะนำให้บุคคลทั่วไปมีความเข้าใจที่ถูกต้องในการบริหารบุคคลากรในองค์กรมากขึ้น

 ในสังคมปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว องค์กรทั่วโลกได้คาดหวังให้พนักงานแสดงประสิทธิภาพในการทางานที่มากขึ้น ในประเทศไทยก็เช่นกัน บริษัท เฮย์กรุ๊ป ซึ่งเป็นบริษัทด้านการให้คาปรึกษาด้านการบริหารจัดการองค์กรระดับโลก เผยว่า พนักงาน 87% จากองค์กรในประเทศไทย กล่าวว่า องค์กรของพวกเขาคาดหวังให้พนักงานมีผลการปฏิบัติงานในระดับสูง เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้ววิธีการบริหารบุคคลากรแบบองค์รวมจึงเป็นสิ่งที่องค์กรให้ความสาคัญมากยิ่งขึ้น

 
บ่อยครั้งที่คงได้ยินผู้คนพูดถึงประเด็นในเรื่อง การจ้างงานผู้ที่มีศักยภาพสูง การพัฒนาผู้นา หรือการส่งเสริมให้พนักงานมีการปฏิบัติงานที่ดีขึ้น ว่าสิ่งเหล่านี้สามารถสร้างความแตกต่างในความสาเร็จหรือความล้มเหลวขององค์กรได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่เศรษฐกิจโลกเผชิญกับวิกฤติในปี 2008 การพูดถึงประเด็นเหล่านี้ก็แพร่หลายมากขึ้น ซึ่งเป็นสาเหตุให้ผู้บริหารระดับสูง (CEO) ในหลายองค์กรคาดหวังให้ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล (HR) แน่ใจว่าองค์กรมีพนักงานที่มีคุณสมบัติเหมาะสม อยู่ในบทบาทที่ถูกต้อง และทางานที่เหมาะสมกับความสามารถของพนักงาน แม้สิ่งเหล่านี้อาจฟังดูเป็นเรื่องง่าย แต่ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลในหลายองค์กรต่างยอมรับว่ายังไม่สามารถบรรลุสิ่งเหล่านี้ได้
 
เมื่อสภาพแวดล้อมการทางานในปัจจุบันมีความซับซ้อนมากขึ้น ทีมบริหารทรัพยากรบุคคลจาเป็นต้องพัฒนาวิธีการดำเนินงานให้มีความเชื่อมโยงมากขึ้น เพื่อให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้ การบริหารบุคคลากรอาจไม่สามารถมองแบบแยกส่วนได้อีกต่อไป แต่ควรสร้างความเชื่อมโยงระหว่าง “กลยุทธ์” “คน” และ “งาน” ฉะนั้นเมื่อมีปัญหาต่างๆ เกิดขึ้นแล้ว สิ่งที่ควรตั้งคาถามอาจไม่ใช่ “เราสามารถทาอย่างไรกับปัญหานี้ได้บ้าง” แต่คาถามที่ถูกต้องคือ “เหตุใดปัญหาเหล่านี้จึงเกิดขึ้น” ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ปัญหาเหล่านั้นเกิดขึ้นอีก มุมมองของแต่ละประเทศ
 
 เฮย์กรุ๊ป ได้สารวจความเห็นองค์กรกว่า 1,400 องค์กร ในการสารวจ “เจเนอร์เรชั่นใหม่ของ HR” พบว่า องค์กรในประเทศเกิดใหม่ทางเศรษฐกิจนั้นกาลังเข้าสู่ช่วงการเติบโตทางเศรษฐกิจ 
 
ขณะที่หลายองค์กรในประเทศยุโรปต้องดิ้นรนต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น อย่างไรก็ตามทั้งองค์กรในประเทศเกิดใหม่ทางเศรษฐกิจและองค์กรในยุโปกล่าวเหมือนกันว่า องค์กรกาลังเปลี่ยนทัศนะคติ จากเดิมที่มุ่งเน้นในเรื่องจากการตัดค่าใช้จ่าย เป็นกระตุ้นการเติบโตและความสามารถในการผลิต และองค์กรก็ได้คาดหวังให้หน่วยงานบริหารทรัพยากรบุคคลเข้ามาช่วยในเรื่องนี้
 
แต่ผลการสารวจแสดงให้เห็นว่า นักบริหารทรัพยากรบุคคลยังไม่สามารถกระตุ้นการเติบโตและความสามารถในการผลิตขององค์กรได้ ผู้ตอบแบบสารวจกว่า 60% ยอมรับว่า ตนเองยังไม่ประสบความสำเร็จในการทาให้องค์กรสามารถดาเนินการไปตามกลยุทธ์หลัก และ 52% ยังกล่าวอีกด้วยว่า พวกเขาไม่มั่นใจว่าตนเองกาหนดพนักงานที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ให้อยู่ในบทบาทที่ถูกต้อง และทางานที่เหมาะสมกับความสามารถของพนักงานแล้ว
 
นักบริหารทรัพยากรบุคคลมักจะทางานอยู่ในกรอบโดยที่ไม่ได้มองถึงความเชื่อมโยงระหว่างการบริหาร “คน” กับ “งาน” ซึ่งจากประสบการณ์ของ เฮย์กรุ๊ป นั้น การบริหารทรัพยากรบุคคลที่ถูกมองแบบแยกส่วนและขาดการผสมผสานกัน มักสร้างความไม่พึงพอใจให้กับผู้บริหาร
 
หากคุณเป็นเหมือน 60% ของผู้ตอบแบบสารวจ คือ ไม่มีการเชื่อมโยงกระบวนการหลักๆ ของ HR อันได้แก่ การประเมินค่างาน การบริหารผู้มีศักยภาพสูง และประสิทธิภาพองค์กร เข้าไว้ด้วยกันนั้น คุณก็จะทาได้แค่เพียงจัดการปัญหาที่เกิดขึ้น ไม่ใช่ที่ “ต้นเหตุของปัญหา”
 


กลับขึ้นด้านบน