มติครม.ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้ผู้ซื้อรถถูกน้ำท่วม

มติครม.ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้ผู้ซื้อรถถูกน้ำท่วม

มติครม.ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้ผู้ซื้อรถถูกน้ำท่วม

รูปข่าว : มติครม.ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้ผู้ซื้อรถถูกน้ำท่วม

มติครม.ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้ผู้ซื้อรถถูกน้ำท่วม คณะรัฐมนตรีมีมติยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากรณีเงินได้ที่ได้รับจากการซื้อรถยนต์ใหม่เพื่อทดแทนคันเก่าที่ถูกน้ำท่วม โดยกำหนดวิธีการให้เงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมเป็นจำนวนเงินเท่ากับภาษีสรรพสามิตของรถยนต์ที่ซื้อมา แต่ไม่เกิน 100,000 บาท พร้อมยกเว้นภาษีแก่จิตอาสาทำอาหารแจกผู้ประภัยน้ำท่วมปี 2554

ร.ท.หญิง สุณิสา เลิศภควัต รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุม ครม.มีมติอนุมัติร่างกฎกระทรวง ฉบับที่...(พ.ศ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากรณีเงินได้ที่ได้รับจากการซื้อรถยนต์ใหม่เพื่อทดแทนคันเก่าที่ถูกน้ำท่วมตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยกำหนดวิธีการให้เงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมเป็นจำนวนเงินเท่ากับภาษีสรรพสามิตของรถยนต์ที่ซื้อมา แต่ไม่เกิน 100,000 บาท เพื่อบรรเทาภาระของผู้ประสบภัย และสอดคล้องกับมาตรการภาษีในการซื้อรถคันแรก ทั้งนี้ การยกเว้นภาษีดังกล่าวให้เป็นการยกเว้นสำหรับเงินพึงประเมินที่ได้รับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 เป็นต้นไป

นอกจากนี้ ครม.ยังมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการยกเว้นภาษีอากรให้กลุ่มประชาชนที่รับจัดทำอาหารช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย เมื่อปี 2554 ในพื้นที่ 60 จังหวัด ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2554 เป็นต้นไป ซึ่งมีส่วนราชการต่างๆ เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่ นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มจิตอาสาของประชาชนในชุมชน เพื่อจัดทำอาหารไปแจกจ่ายแก่ผู้ประสบภัย โดยรัฐเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด ซึ่งทำให้ผู้รับเงินจากรัฐอยู่ในข่ายต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และบางรายต้องจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มด้วย จึงเห็นว่าสมควรจะยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และภาษีมูลค่าเพิ่มแก่ผู้ให้บริการรับจัดทำอาหารดังกล่าว ทั้งนี้ เฉพาะเงินได้หรือบริการที่ได้จากรัฐตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2554 ถึง 31 ธันวาคม 2554


กลับขึ้นด้านบน