สศ.เสนอยุติเจรจาการค้า สหรัฐฯ-ยุโรป หวั่นกระทบสาธารณสุขไทย

สศ.เสนอยุติเจรจาการค้า สหรัฐฯ-ยุโรป หวั่นกระทบสาธารณสุขไทย

สศ.เสนอยุติเจรจาการค้า สหรัฐฯ-ยุโรป หวั่นกระทบสาธารณสุขไทย

รูปข่าว : สศ.เสนอยุติเจรจาการค้า สหรัฐฯ-ยุโรป หวั่นกระทบสาธารณสุขไทย

สศ.เสนอยุติเจรจาการค้า สหรัฐฯ-ยุโรป หวั่นกระทบสาธารณสุขไทย สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เสนอให้รัฐบาลยุติ หรือชะลอการเจรจาทำข้อตกลงเขตการค้าเสรีร่วม กับสหภาพยุโรปและสหรัฐฯ เพื่อศึกษาผลกระทบ เนื่องจากมีความพยายามขยายระยะเวลาผูกขาดสิทธิบัตร โดยเฉพาะสิทธิบัตรยา ซึ่งจะส่งผลกระทบการเข้าถึงยาของคนไทย

การประชุมข้อตกลงการค้ากับการพัฒนาคุณภาพชีวิต สาธารณสุข และคุ้มครองผู้บริโภคกรณี TPPและ EUไทยเอฟทีเอ กังวลกับรัฐบาลที่พยายามเร่งรัดเจรจาทำข้อตกลงเขตการค้าเสรีร่วมกับสหภาพยุโรปและสหรัฐฯ ที่มีประเด็นเกี่ยวกับการขยายระยะเวลา ผูกขาดสิทธิบัตร โดยเฉพาะสิทธิบัตรยา ซึ่งที่ประชุมมองว่าอาจส่งผลกระทบต่อการเข้าถึงยาของคนไทย

 
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สศ. เห็นว่า รัฐบาลไม่ควรนำประเด็นทรัพย์สินทางปัญญา มาเจรจาภายใต้ระบบทวิภาคี ไทยกับสหรัฐฯ และสหภาพยุโรป เนื่องจากมีการเรียกร้องขอให้ไทยเพิ่มมาตรฐานคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาเกินกว่าความตกลง ภายใต้องค์การการค้าโลก ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อ เกษตรกร ผู้บริโภค และผู้ป่วย รวมถึงการวิจัยและพัฒนาด้านยา ซึ่งเทียบไม่ได้กับประโยชน์บางส่วนจากการส่งออก จึงเสนอให้รัฐบาลยุติหรือชะลอการเจรจา เพื่อศึกษาผลกระทบรอบด้าน
 
นอกจากนี้การเจรจาประเด็นสิ่งแวดล้อม ภายใต้ TPP หรือข้อตกลงความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจในภูมิภาคแปซิฟิก ที่สหรัฐฯ เป็นแกนนำ เรียกร้องที่มีผลกระทบต่อไทยทั้งทางบวก-ลบ เนื่องจากสหรัฐฯ ต้องการให้ประเทศคู่เจรจายอมรับสิทธิ และพันธกรณีความตกลง ระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อม เฉพาะที่สหรัฐฯเป็นภาคีสมาชิก
 
ขณะที่ไทยเข้าร่วมเป็นภาคีความตกลงด้านสิ่งแวดล้อมจำนวนมาก ที่สหรัฐฯไม่ได้เป็นภาคีอยู่ เช่น อนุสัญญาความหลากหลายทางชีวภาพ พิธีสารความปลอดภัยทางชีวิภาพ ซึ่งข้อเรียกร้องของสหรัฐฯ ดังกล่าวจะส่งผลต่อไทยในการปฏิบัติตามพันธกรณีต่างๆ ของความตกลงทางด้านสิ่งแวดล้อมที่สหรัฐฯไม่ได้เข้าร่วม สร้างผลกระทบต่อสิทธิของนักลงทุนชาวสหรัฐฯ ได้รับการคุ้มครองภายใต้การตกลง TPP
 


กลับขึ้นด้านบน