ร.ร.ผาขวางวิทยา จ.เชียงใหม่ ตัวอย่างโรงเรียนที่ไม่ควรถูกยุบ

ร.ร.ผาขวางวิทยา จ.เชียงใหม่ ตัวอย่างโรงเรียนที่ไม่ควรถูกยุบ

ร.ร.ผาขวางวิทยา จ.เชียงใหม่ ตัวอย่างโรงเรียนที่ไม่ควรถูกยุบ

รูปข่าว : ร.ร.ผาขวางวิทยา จ.เชียงใหม่ ตัวอย่างโรงเรียนที่ไม่ควรถูกยุบ

ร.ร.ผาขวางวิทยา จ.เชียงใหม่ ตัวอย่างโรงเรียนที่ไม่ควรถูกยุบ ครูผู้สอนที่มีน้อย อุปกรณ์ สื่อการสอนที่มีอยู่อย่างจำกัด ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงราย แม้ต้องใช้วิธีสอนแบบคละชั้นเรียน จากจำนวนนักเรียนที่มีเพียง 39 คน แต่สามารถจัดการศึกษาจนนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นที่น่าพอใจ และการเป็นเพียงสถานศึกษาแห่งเดียวของชุมชนในพื้นที่ห่างไกล การยุบ หรือควบรวมโรงเรียนจึงไม่ใช่คำตอบ สำหรับการแก้ปัญหาด้านคุณภาพ

สะพานไม้แขวนข้ามแม่น้ำกกเส้นนี้ เป็นเส้นทางหลักที่นักเรียนส่วนใหญ่ใน 4 หมู่บ้าน ของ ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย ใช้สัญจรไปยัง ร.ร.ผาขวางวิทยา สาขาแคววัวดำ  นักเรียนทั้ง 39 คนของโรงเรียน ทั้งหมดเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ เผ่าลาหู่ อาข่า และกะเหรี่ยง  และมีครูเพียง 3 คน จึงต้องจัดการสอนแบบคละชั้นเรียน

สภาพพื้นที่ที่ทุรกันดารบนภูเขาจึงถือเป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กแห่งเดียวในชุมชน ซึ่งแยกสาขามาจากโรงเรียนหลัก ที่อยู่ห่างออกไปอีกว่า 10 กม. ซึ่งใช้เวลาเดินทางเกือบชั่วโมง จึงไม่สามารถบริหารจัดการด้วยการยุบ หรือ ควบรวมได้ แม้จะเข้าเกณฑ์โรงเรียนขนาดเล็ก ขณะที่ชาวบ้าน ไม่เห็นด้วย หากต้องยุบโรงเรียนแห่งนี้

แม้โรงเรียนจะมีทรัพยากรค่อนข้างจำกัดต่อการพัฒนาการเรียนการสอน แต่ไม่เป็นอุปสรรค ตรงกันข้ามจำนวนนักเรียนที่น้อย และช่วยให้ครูสามารถเอาใจใส่ เข้าถึงนักเรียนได้ทุกคน ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนที่นี่ จึงอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง และมีทิศทางพัฒนาดีขึ้นในอนาคต

แม้คุณภาพด้านวิชาการอาจทำได้ไม่เต็มตามศักยภาพ โรงเรียนจึงต้องเพิ่มจุดเน้นในทักษะด้านอื่นๆ มาทดแทน เพื่อไม่ให้นักเรียนขาดโอกาส

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 1 มีโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 จำนวน 128 แห่ง 5 สาขา แต่จากการบริหารจัดการแบบเรียนรวม และยุบรวมโรงเรียนที่ผ่านมา จึงคงเหลือโรงเรียนขนาดเล็ก 108 แห่ง 1 สาขา ซึ่งจากนี้ สพป.เชียงราย เขต 1 ได้จัดทำแผนบริหารจัดการ ปีการศึกษา 2555 - 2561 โดยเน้นสร้างเครือข่าย ร่วมกับท้องถิ่น กำกับ ประเมินผลดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และคาดว่า จะช่วยแก้ปัญหาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กได้อย่างยั่งยืน โดยไม่ต้องใช้วิธีการยุบ หรือควบรวม

 


กลับขึ้นด้านบน