โรงเรียน...ที่ไม่ถูกยุบ

โรงเรียน...ที่ไม่ถูกยุบ

โรงเรียน...ที่ไม่ถูกยุบ

รูปข่าว : โรงเรียน...ที่ไม่ถูกยุบ

โรงเรียน...ที่ไม่ถูกยุบ ที่โรงเรียนประถมศึกษาแห่งหนึ่ง ในอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ มีนักเรียน 9 คน โดยมีครู 2 คน ที่ช่วยกันแบ่งการสอนด้วยรูปแบบการคละชั้นเรียน ซึ่งปรากฎว่า ข้อจำกัดด้านงบประมาณเหมาจ่ายรายหัวที่ได้น้อย ไม่เพียงพอต่อการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนแต่จำนวนนักเรียนเพียงเท่านี้ บวกกับความพยายามของครู และชุมชน ก็ช่วยให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีคะแนนสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ ท่ามกลางทรัพยากรที่จำกัด ที่นี่จึงไม่ถูกยุบ หรือควบรวม

การเรียนการสอนแบบคละชั้นเรียน เป็นการจัดการศึกษาที่ ร.ร.บ้านป่าสักงาม ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ นำรูปแบบมาใช้สอนให้กับนักเรียนที่มีอยู่ 9 คน ครูที่เหลืออยู่ 2 คน จึงต้องแบ่งหน้าที่กันสอน ป.1 - 3 และ ป.4-6 ในทุกกลุ่มสาระ ซึ่งครูยอมรับว่าต้องอดทน เพื่อให้นักเรียนเข้าถึงการสอนอย่างเต็มที่

จำนวนนักเรียนที่น้อยกว่า 60 คน เข้าตามเกณฑ์การยุบ หรือควบรวม ร.ร.ขนาดเล็ก แต่โรงเรียนซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ชุมชนที่การเดินทางไม่สะดวก ไม่ว่าจะเป็นการนั่งเรือข้ามอ่างเก็บน้ำของเขื่อนแม่กวง ซึ่งใช้เวลากว่าครึ่งชั่วโมง หรือทางรถยนต์ ซึ่งต้องผ่านเส้นทางอันตราย ลัดเลาะป่าเขา ชาวบ้านที่นี่จึงเห็นว่า แนวทางการยุบ หรือควบรวมโรงเรียน จึงไม่เหมาะสม

แม้โรงเรียนบ้านป่าสักงามต้องเผชิญปัญหา ทั้งจำนวนครู และนักเรียนที่น้อย ทำให้งบเหมาจ่ายรายหัวไม่เพียงพอสำหรับการพัฒนาคุณภาพ แต่กลับสวนทางกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยพบว่านักเรียนที่นี่มีผลการทดสอบโอเน็ต ป.6 ปีล่าสุด ในกลุ่มสาระหลักคือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษา ได้คะแนนสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศทั้งหมด โดยเกิดขึ้นจากความร่วมมือกันของทุกภาคในชุมชน

ข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานระบุว่า ในปีการศึกษาที่ผ่านมา มีโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนน้อยกว่า 120 คน จำนวน 14,816 แห่ง ซึ่งแต่ละเขตพื้นที่การศึกษาต้องจัดทำแผนบริหารจัดการตามรูปแบบที่เหมาะกับพื้นที่ แต่จะไม่ยุบ หรือควบรวมโรงเรียนที่จัดการศึกษาจนมีได้ผลสัมฤทธิ์สูง อยู่ในพื้นที่ห่างไกล และโรงเรียนที่ชุมชนต้องการให้ดำรงรักษาไว้


กลับขึ้นด้านบน