มกอช.ต้ั้ง “หน่วยตรวจ” สินค้าเกษตร-อาหาร แข่งภาคสนามเออีซี

มกอช.ต้ั้ง “หน่วยตรวจ” สินค้าเกษตร-อาหาร แข่งภาคสนามเออีซี

มกอช.ต้ั้ง “หน่วยตรวจ” สินค้าเกษตร-อาหาร แข่งภาคสนามเออีซี

รูปข่าว : มกอช.ต้ั้ง “หน่วยตรวจ” สินค้าเกษตร-อาหาร แข่งภาคสนามเออีซี

มกอช.ต้ั้ง “หน่วยตรวจ” สินค้าเกษตร-อาหาร แข่งภาคสนามเออีซี หนุนภาคเอกชนเป็น “หน่วยตรวจ” สินค้าเกษตร-อาหาร เตรียมพร้อมลงสนามประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ยึดผลสำเร็จของนิวซีแลนด์เป็นต้นแบบ ภายในเดือน ก.ย.นี้ เสริมแกร่งสินค้าไทยสู่ตลาดโลก

 นายสัตวแพทย์ศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ ผู้อำนวยการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เปิดเผยว่า เนื่องจากการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มมากขึ้น ขณะที่ภาครัฐมีศักยภาพการตรวจสอบและรับรองสินค้าเกษตรและอาหารเพื่อการส่งออกค่อนข้างจำกัด ทำให้เกิดความล่าช้าในการให้บริการตรวจสอบรับรองสินค้า มกอช.จึงได้เร่งพัฒนาคุณภาพการรับรองระบบงานหน่วยตรวจ(Inspection Body : IB) ด้านสินค้าเกษตรและอาหาร เพื่อเป็นช่องทางให้หน่วยงานภาครัฐสามารถถ่ายโอนภารกิจให้กับภาคเอกชน ที่มีศักยภาพตามมาตรฐาน ISO/IEC 17020 (ข้อกำหนดทั่วไปสำหรับหน่วยตรวจ) เพื่อดำเนินการตรวจสอบสินค้าเกษตรและอาหารทดแทนภาครัฐในอนาคต ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันให้กับสินค้าเกษตรไทยในตลาดโลก  และรองรับการเข้าสู่เวทีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือเออีซี(AEC)ด้วย 

 
ขณะนี้ มกอช.ได้เร่งศึกษารูปแบบและผลสำเร็จของประเทศนิวซีแลนด์ซึ่งนำหน่วยตรวจที่ได้รับการรับรองระบบงานมาช่วยส่วนราชการที่มีอำนาจหน้าที่ (Competent Authority : CA) โดยดำเนินการสอดคล้องกับระบบตรวจสอบและออกใบรับรองสินค้าอาหารนำเข้าและส่งออกของโคเด็กซ์ (Codex)  พร้อมนำหลักการของ SPS agreement มาเป็นแนวทาง (Guidelines) และข้อแนะนำในการออกแบบระบบกำกับดูแลอาหารเพื่อการบริโภค และการควบคุมการนำเข้าและส่งออกอาหารของแต่ละประเทศ ทำให้นิวซีแลนด์สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังลดภาระงานภาครัฐ ทำให้ระบบการตรวจสอบและออกใบรับรองของนิวซีแลนด์เป็นที่ยอมรับ ซึ่งสามารถส่งสินค้าไปจำหน่ายยังประเทศผู้นำเข้าทั่วโลก
 
โดย มกอช.ได้มีแผนที่จะนำรูปแบบของนิวซีแลนด์มาประยุกต์ใช้ในการออกแบบระบบหน่วยตรวจของไทย ให้สามารถดำเนินการตรวจสอบสินค้าเกษตรและอาหารแทนภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ คาดว่า ภายในเดือนกันยายน 2556 นี้ มกอช. จะสามารถเปิดให้บริการรับรองระบบงานแก่หน่วยตรวจได้ ซึ่งอนาคตภาคเอกชนจะเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยตรวจสอบรับรองและผลักดันการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารของไทยไปสู่ตลาดโลกเพิ่มมากขึ้น ที่สำคัญยังช่วยแบ่งเบาภาระภาครัฐได้อีกด้วย 
 
นายสัตวแพทย์ศักดิ์ชัยกล่าวอีกว่า หน่วยตรวจต้องได้รับการรับรองระบบงานจาก มกอช.ตามข้อกำหนดมาตรฐาน ISO/IEC 17020 โดยจะได้รับการถ่ายโอนภารกิจด้านการทวนสอบให้มั่นใจว่าสินค้าหรือกระบวนการที่ถูกตรวจมีความสอดคล้องตามกฎหมาย กฎระเบียบและเงื่อนไขทางการค้า และมาตรฐานต่างๆ หรือข้อกำหนดเฉพาะ ซึ่งอาจเป็นการตรวจสอบสินค้าเกษตรและอาหาร รวมทั้งตรวจสอบด้านความปลอดภัย หรือตรวจสอบระบบการดำเนินงาน คาดว่า จะสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศผู้นำเข้าได้ และช่วยเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางการค้าให้กับสินค้าเกษตรไทยในเวทีการค้าโลกและตลาดอาเซียน
 


กลับขึ้นด้านบน