กสอ.เร่งพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ใช้แนวคิด"ตลาดนำการพัฒนา"

กสอ.เร่งพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ใช้แนวคิด"ตลาดนำการพัฒนา"

กสอ.เร่งพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ใช้แนวคิด"ตลาดนำการพัฒนา"

รูปข่าว : กสอ.เร่งพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ใช้แนวคิด"ตลาดนำการพัฒนา"

กสอ.เร่งพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ใช้แนวคิด

 นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ปี2556 สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม(กสอ.)ได้สานต่อโครงการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนในภาคอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง ภายใต้แนวคิด “ตลาดนำการพัฒนา” โดยเน้นเครื่องมือในการขับเคลื่อนวิสาหกิจชุมชน 3 ด้าน คือ 1. คนหรือผู้ประกอบการ โดยมุ่งเน้นที่การบริหารจัดการผ่านมาตรฐานการจัดการวิสาหกิจชุมชน 2. ผลิตภัณฑ์ มุ่งเน้นการพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ รวมถึงบรรจุภัณฑ์ ตราสินค้าและการจดลิขสิทธิ์ และ3. กระบวนการผลิต (Process) ที่มุ่งเน้นหลักการผลิตที่ได้มาตรฐานสากล การลดปริมาณของเสียอันเกิดจากกระบวนการผลิต รวมถึงการฝึกอาชีพ ที่ผ่านมา สำนักฯ ได้สานต่อกิจกรรมการให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกด้าน การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน (DIPCAMP) แก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน โดยเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ ที่ให้องค์ความรู้ในด้านการออกแบบ การค้นหาการสร้างแรงจูงใจ ตลอดจนการหาแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ ตอบโจทย์ความต้องการตลาด 

 
นายโสภณ ผลประสิทธิ์ อธิบดี กสอ.กล่าวว่า กิจกรรม DIPCAMP เป็นกิจกรรมที่ต้องการให้ผลิตภัณฑ์ของ 
วิสาหกิจชุมชนทราบถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของผลิตภัณฑ์ ซึ่งก่อนจะทดสอบออกตลาดจริง ทางสำนักฯจะจัดให้นำเสนอผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยจะมีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ การพัฒนาตราสินค้า รวมถึงการพัฒนาตราสัญลักษณ์ให้สามารถออกสู่ตลาดได้อย่างแข็งแกร่ง สามารถแข่งขัน ได้ในระดับสากล 
 
นายโสภณกล่าวอีกว่า ที่ผ่านมา มีวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ การผลิต การบริหารจัดการ และการตลาดกว่า 500 ราย โดยแต่ละรายมีมูลค่ายอดขายเพิ่มขึ้นได้ไม่น้อยกว่า 10% สามารถลดต้นทุนการผลิตได้ไม่น้อยกว่า 3% ปี 2557 คาดว่าจะมีวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้นอีกกว่า 200 คน


กลับขึ้นด้านบน