"นพ.สมปรารถน์" ผอ.รพ.ยุพราชเชียงของ คว้าหมอดีเด่นชนบท คนที่ 39 ของศิริราช

"นพ.สมปรารถน์" ผอ.รพ.ยุพราชเชียงของ คว้าหมอดีเด่นชนบท คนที่ 39 ของศิริราช

"นพ.สมปรารถน์" ผอ.รพ.ยุพราชเชียงของ คว้าหมอดีเด่นชนบท คนที่ 39 ของศิริราช

รูปข่าว : "นพ.สมปรารถน์" ผอ.รพ.ยุพราชเชียงของ คว้าหมอดีเด่นชนบท คนที่ 39 ของศิริราช

ประกาศผลและมอบรางวัลแพทย์ดีเด่นในชนบท ประจำปี 2555” ร่วมกับ รศ.นพ.อนุพันธ์ ตันติวงศ์ ประธานคณะกรรมการคัดเลือกแพทย์ดีเด่นในชนบทประจำปี 2555 เลือก นพ.สมปรารถน์ หมั่นจิต แพทย์ดีเด่นในชนบท ประจำปี 2555

 ศ.คลินิก นพ.อุดม   คชินทร คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กล่าวว่า รางวัลแพทย์ดีเด่นในชนบทปีนี้ ได้คัดเลือก นพ.สมปรารถน์ หมั่นจิต  ผู้อำนวยการ รพ.สมเด็จพระยุพราชเชียงของ  จังหวัดเชียงราย  เป็นผู้ได้รับรางวัลแพทย์ดีเด่นในชนบทของคณะแพทย ศาสตร์ศิริราชพยาบาล  คนที่ 39  ประจำปี 2555  เป็นการเชิดชูเกียรติแพทย์ ผู้อุทิศตนปฏิบัติหน้าที่ในชนบท และมีส่วนสำคัญในการพัฒนาบริการทางการแพทย์และงานส่งเสริมสุขภาพในพื้นที่ให้เจริญก้าวหน้า  เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพื่อนร่วมวิชาชีพและนักศึกษาแพทย์  โดยเฉพาะบัณฑิตแพทย์ที่ต้องออกไปปฏิบัติงานในชนบท  ให้มีทัศนคติที่ดีและมองเห็นคุณค่าของการทำประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชนและสังคมในชนบท

           
รศ.นพ.อนุพันธ์ ตันติวงศ์ ประธานคณะกรรมการคัดเลือกแพทย์ดีเด่นในชนบท ประจำปี 2555 กล่าวว่า นพ.สมปรารถน์ เป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจทำงานในชนบทมาตั้งแต่เป็นนักศึกษาแพทย์  เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ครอบครัว  มีความรอบรู้ด้านงานส่งเสริมสุขภาพ  งานป้องกันโรค งานรักษาพยาบาล และงานฟื้นฟูสุขภาพ เป็นตัวอย่างของแพทย์ที่สมบูรณ์แบบในโรงพยาบาลชุมชนที่ต้องบริหารคน  สร้างทีมงานที่เข้มแข็ง  ดูแลรักษาผู้ป่วยด้วยความเอาใจใส่ และพัฒนาระบบดูแลสุขภาพที่เข้าถึงชุมชนอย่างแท้จริง  ตลอดระยะเวลา 22 ปี ได้มีผลงานที่น่าภูมิใจ เช่น การก่อตั้งมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ  การต่อสู้เอดส์แบบครบวงจร  และการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน
 
รศ.นพ.อนุพันธ์  กล่าวถึงการคัดเลือกแพทย์ดีเด่นในชนบทว่า มีการพิจารณาจากคุณสมบัติหลายประการ ประกอบด้วย การให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข  การบริหาร  มนุษยสัมพันธ์  ความเสียสละ ความใฝ่รู้ในวิชาการ ความเป็นผู้นำที่ดี และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานทางการแพทย์ในชนบทติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 ปี ทั้งนี้ไม่จำกัดว่าจะต้องเป็นศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช ทางคณะกรรมการจะคัดเลือกแพทย์ผู้มีความเหมาะสมที่สุด  ในปี 2555 นี้ได้มีการเสนอรายชื่อแพทย์ที่ปฏิบัติงานในชนบทให้คณะกรรมการพิจารณาทั้งสิ้น จำนวน 26 คน เมื่อคณะกรรมการพิจารณาแล้ว  จึงได้เดินทางไปเยี่ยมชมการปฏิบัติงานขั้นสุดท้าย จำนวน 13 คน  ในการเดินทางไปแต่ละครั้ง คณะกรรมการได้สัมภาษณ์แพทย์  ผู้ร่วมงาน และผู้มารับบริการ ตลอดจนได้เยี่ยมชมผลงานและโรงพยาบาลดังกล่าว  เป็นที่น่ายินดีว่า ประเทศไทยมีแพทย์ที่ตั้งใจทำงานในชนบทอย่างมุ่งมั่นทุ่มเทหลายคน    ทำให้เป็นที่หนักใจแก่คณะกรรมการในการตัดสิน    ในที่สุดได้คัดเลือกให้ นพ.สมปรารถน์   หมั่นจิต  ผู้อำนวยการ รพ.สมเด็จพระยุพราชเชียงของ  จังหวัดเชียงราย เป็นผู้ได้รับรางวัลแพทย์ดีเด่นในชนบท คนที่ 39 ประจำปี 2555  
 
สำหรับรางวัลดังกล่าวจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี  โดยที่แพทย์ผู้รับรางวัลจะได้รับเกียรติให้แสดงปาฐกถาอุดม  โปษะกฤษณะ เพื่อเป็นเกียรติและอนุสรณ์แด่ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.อุดม โปษะกฤษณะ อดีตคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นผู้ที่เอาใจใส่ ดูแล สนับสนุนและส่งเสริมการปฏิบัติงานของแพทย์ไทยในชนบทอย่างดี  รางวัลแพทย์ดีเด่นในชนบทรับโล่เกียรติยศและเงินรางวัลจาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จำนวน 100,000 บาท และบริษัทเอกชนอีก  80,000 บาท 
        
ในวันที่  26 มิถุนายน 2556 นพ.สมปรารถน์ หมั่นจิต จะแสดงปาฐกถาอุดม โปษะกฤษณะ เรื่อง“ระบบสุขภาพอำเภอ โซ่ข้อกลางสาธารณสุขไทย” เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร อาคารศรีสวรินทิรา  ชั้น 1 รพ.ศิริราช  

** ขอบคุณภาพจากคม ชัด ลึก


กลับขึ้นด้านบน