ผลวิจัยชี้ ครอบครัวไทยมีแนวโน้มเปราะบาง-สร้างรายได้ด้วยหนี้สิน

ผลวิจัยชี้ ครอบครัวไทยมีแนวโน้มเปราะบาง-สร้างรายได้ด้วยหนี้สิน

ผลวิจัยชี้ ครอบครัวไทยมีแนวโน้มเปราะบาง-สร้างรายได้ด้วยหนี้สิน

รูปข่าว : ผลวิจัยชี้ ครอบครัวไทยมีแนวโน้มเปราะบาง-สร้างรายได้ด้วยหนี้สิน

ผลวิจัยชี้ ครอบครัวไทยมีแนวโน้มเปราะบาง-สร้างรายได้ด้วยหนี้สิน จากผลการศึกษาวิจัยพบว่า แนวโน้มครอบครัวไทยมีลักษณะเปราะบางและมีพฤติกรรมเสี่ยงมากขึ้น รวมถึงมีการสร้างรายได้ด้วยการสร้างหนี้สิน ดังนั้นการจัดทำระบบฐานข้อมูลตัวชี้วัดมาตรฐานครอบครัวไทย จะช่วยทำให้มีการบริหารจัดการระบบที่ดีขึ้น

ที่ประชุมวิชาการด้านครอบครัวระดับชาติ และการประชุมวิชาการครอบครัวศึกษา เปิดเผยผลการศึกษาวิจัยเรื่องครอบครัวตั้งแต่ปี 2552 - 2555 โดยผลการศึกษาโดยภาพรวม ชี้ให้เห็นทิศทางของครอบครัวไทยว่า ยังคงมีแนวโน้มเป็นครอบครัวที่เปราะบาง เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านๆมา พฤติกรรมเสี่ยงมีมากขึ้นเช่นการดื่มสุรา และการข้องแวะกับอบายมุข ที่กลายเป็นพฤติกรรมปกติของครอบครัวไทย

โดยพุ่งเป้าไปในเรื่องเศรษฐกิจเป็นหลัก แต่ไม่ใช่เศรษฐกิจยั่งยืนที่มีรากฐาน มาจากการทำงานหนักและการอดออม แต่เป็นเศรษฐกิจแบบฉาบฉวย คือการสร้างรายได้ด้วยการสร้างหนี้สิน โดยเห็นชัดว่า วงจรหนี้สินของครอบครัวไทยมีการขึ้นลง บางช่วงมีหนี้สูง บางช่วงหนี้ลดลง จากนั้นก็จะกลับมามีหนี้ใหม่อีกครั้ง โดยเฉพาะในกลุ่มครอบครัวที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี และมีผู้สูงอายุ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าผู้สูงอายุไทย ไม่มีการเตรียมตัวเพื่อการดูแลตัวเองมากนัก

ปัญหาที่เกิดขึ้นจึงมีการรวบรวมงานวิจัยต่างๆ ที่จะเป็นระบบฐานข้อมูลตัวชี้วัดมาตรฐานครอบครัว ให้มีความเข้มแข็งขึ้น ที่จะช่วยให้เกิดการทำงานด้านครอบครัวแบบบูรณาการ และจะมีการจัดการให้เป็นระบบและสอดคล้องกันมากขึ้น รวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันครอบครัวให้มากขึ้นในสังคมไทย

ส่วนข้อมูลสารสนเทศด้านครอบครัวที่พัฒนาขึ้นมาใหม่ ที่ประชุมหวังว่าจะเป็นมาตรการสำคัญในการสนับสนุนการพัฒนาแก้ปัญหา ให้กับครอบครัวไทยได้ดียิ่งขึ้น โดยหน่วยงานต่างๆ ที่ต้องการข้อมูลที่นำไปใช้ในการกกำหนดนโยบายสามารถทำได้รวดเร็วขึ้น ซึ่งจะเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ของหน่วยงานเพื่อพัฒนาความเข้มแข็งให้กับครอบครัวไทย ซึ่งจะรองรับการเปลี่ยนแปลงหลังจากเปิดอาเซียนในอนาคต 


กลับขึ้นด้านบน