กระทรวงการคลังเข้ม ให้โอกาสสุดท้ายในการก่อหนี้ผูกพัน ปี 2556

กระทรวงการคลังเข้ม ให้โอกาสสุดท้ายในการก่อหนี้ผูกพัน ปี 2556

กระทรวงการคลังเข้ม ให้โอกาสสุดท้ายในการก่อหนี้ผูกพัน ปี 2556

รูปข่าว : กระทรวงการคลังเข้ม ให้โอกาสสุดท้ายในการก่อหนี้ผูกพัน ปี 2556

กระทรวงการคลังเข้ม ให้โอกาสสุดท้ายในการก่อหนี้ผูกพัน ปี 2556 กระทรวงการคลังประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. 2556 พิจารณาเข้มการขยายเวลาก่อหนี้ผูกพันและขีดเส้นตาย 12 หน่วยงานที่ไม่ชี้แจงเหตุผลและไม่ขอผ่อนผัน

 นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ครั้งที่ 5/2556 วันที่ 20 มิถุนายน 2556 โดยมี นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมในวันนี้ พิจารณาการขยายเวลาก่อหนี้ผูกพันรายจ่ายลงทุน พ.ศ. 2556 ซึ่งคณะทำงาน 2 คณะ ที่ได้รับมอบหมายนำเสนอแล้ว มีมติดังนี้ 

 
1. อนุมัติให้รายการที่ประกวดราคาแล้วแต่ยังไม่ได้ผู้รับจ้างทำให้ต้องดำเนินการประกวดราคาใหม่ หรือบางส่วน อยู่ระหว่างขออนุมัติ กวพ.อ. เพื่อจัดซื้อจัดจ้างวิธีอื่น  โครงการผูกพันข้ามปีงบประมาณที่มีผลการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว ต้องเสนอสำนักงบประมาณพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนลงนามในสัญญา  รายการที่อยู่ระหว่างปรับปรุง TOR หรือแก้ไขรูปแบบรายการก่อสร้างตามมติคณะรัฐมนตรี   รายการที่ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วแต่งบประมาณไม่เพียงพอ และอยู่ระหว่างการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ เปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินการและเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ  และรายการที่ได้ผลการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว แต่ต้องรอผลจากผู้มีอำนาจอนุมัติจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ จำนวน 1,237 รายการ เป็นเงิน 31,392.35 ล้านบาท ที่กรมบัญชีกลางได้ขยายเวลาถึง 30 มิถุนายน 2556 ให้ขยายเวลาก่อหนี้ผูกพันออกไปถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 
 
2. รายการที่ดำเนินการเอง และรายจ่ายลงทุนที่เบิกจ่ายเป็นงบดำเนินงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
รวมเป็นเงิน 14,584.62 ล้านบาท ให้ขยายเวลาถึงวันที่ 30 กันยายน 2556 
 
3. รายการที่นอกเหนือข้อ 1 เป็นเงิน 80,120.63 ล้านบาท ให้ขยายถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 
 
4. รายการเงินอุดหนุนสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเร่งด่วน จำนวน 18,506.09 ล้านบาท   
งบจังหวัด/กลุ่มจังหวัด จำนวน 3,263.85 ล้านบาท รายการงบประมาณแปรญัตติปี 2556 จำนวน 9,657.46 ล้านบาท  โครงการที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์สาธารณชนในวงกว้างให้สำนักงบประมาณพิจารณา ให้ขยายเวลาถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2556 
 
5. หน่วยงานที่ไม่แจ้งขอผ่อนผัน จำนวน 12 หน่วยงานที่ไม่ขอผ่อนผันมา ได้แก่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ม.ราชภัฏรำไพพรรณี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ สถาบันการบินพลเรือน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ขีดเส้นตายให้ก่อหนี้ผูกพันแค่สิ้นเดือนมิถุนายน 2556 เท่านั้น 
 
"หากพ้นระยะเวลาผ่อนผันข้างต้น คณะกรรมการฯ จะไม่พิจารณาผ่อนผันอีก นอกจากนี้ยังกำหนดให้หน่วยงานดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายลงทุนภายใน 1เดือน หลังจากเวลาที่กำหนดผ่อนผันให้ก่อหนี้ดังกล่าวข้างต้น และเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน"นายมนัส กล่าว 
 
 
 
 
 
 


กลับขึ้นด้านบน